<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Send en hilsen</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#DD080F; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27872795"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/amta/lifeloop/birthday/20170211134116-843-iwdj/500sq.jpg' class="image" alt="Linnea Stegen Hansen" title="Linnea Stegen Hansen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linnea Stegen Hansen er 8 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27942722"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/amta/lifeloop/birthday/20170214194502-1333-61un/500sq.jpg' class="image" alt="Linnéa Sundém Solstad" title="Linnéa Sundém Solstad" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linnéa Sundém Solstad er 6 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27760435"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/amta/lifeloop/birthday/20170206114236-562-pq0j/500sq.jpg' class="image" alt="Glenn Christiansen" title="Glenn Christiansen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Glenn Christiansen er 34 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28041824"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/amta/lifeloop/birthday/20170220132245-1333-2wxy/500sq.jpg' class="image" alt="Alexandra Stenseth Andresen" title="Alexandra Stenseth Andresen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Alexandra Stenseth Andresen er 6 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27801187"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/amta/lifeloop/birthday/20170208113915-717-votd/500sq.jpg' class="image" alt="Elin Dammyr" title="Elin Dammyr" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Elin Dammyr er 60 år </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>