Jeg har vært heldig å få være med å styre Nesodden sammen med innbyggere, næringsliv og organisasjoner i snart ett og et halvt år nå. Og er stolt og glad for at Nesodden er vurdert som den 5. mest robuste kommune av 356 i hele landet. Det er et godt utgangspunkt for årene vi har foran oss.

Jeg vil fortsette å arbeide for fellesskapet og det vi kan få til sammen. Her er noen punkter fra programmet til Nesodden Arbeiderparti for de neste fire årene, som er særlig viktige for meg.

1. Nesodden Arbeiderparti er garantisten for et godt og trygt liv fra «vugge til grav» for alle våre innbyggere.

2. Nesodden Arbeiderparti ønsker å ivareta grendestrukturen. Som opprinnelig jaering er mye av min identitet knyttet til Jaer krets. I dag bor jeg på Bjørnemyr og kjenner på tilhørigheten i det gode varme nabolaget jeg har blitt del av der. Alle på Nesodden tilhører en grend, et nærmiljø. Dette skal dyrkes og videreutvikles. Vi skal ha levende og trygge nabolag.

3. Nesodden Arbeiderparti vet at en god oppvekst varer hele livet. Vi er derfor opptatt av å bygge barnehager i pressområder, og å rehabilitere skolene våre. Skolestrukturen skal opprettholdes, og nærskoleprinsippet etterleves. Alle elever skal trives på skolen, og vi skal legge til rette for gratisarenaer for alle. Fellesverket og Parlamentet opprettholdes.

4. Nesodden Arbeiderparti tilrettelegger for lokalt næringsliv og etablering av nye arbeidsplasser, og sørger for tilstrekkelig arealer for nyetableringer. Vi vektlegger også dialog med næringsaktørene som allerede er på plass i kommunen, noe som har en egenverdi for å skape en levende og attraktiv kommune.

5. Et bærende prinsipp er å utvikle og sikre god kvalitet på alle kommunale tjenester. Nesodden Arbeiderparti er opptatt av å føre kontinuerlig dialog med de som benytter kommunale tjenester, så vel som de som jobber i førstelinjen.

Det er naturlig at de ansatte i størst mulig grad bidrar til å utvikle tjenestene til innbyggerne våre hele livsløpet. Dette betyr blant annet å spille på lag med de ansatte, sikre anstendige arbeidsforhold, og bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

6. Nesodden Arbeiderparti skal jobbe for at kommunens helsetjenester er lett tilgjengelige, og har god kvalitet. Dagens aktivitetstilbud skal opprettholdes og utvides, og det skal ytes en verdig og god eldreomsorg. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vår jobb er å legge til rette for at det er enkelt og trygt å bo hjemme, med god hjemmetjeneste og førsteklasses velferdsteknologi. Erfaringen som ordfører har gjort god eldreomsorg til en av mine viktigste saker.

7. Nesodden Arbeiderparti skal gjennom god og forsvarlig økonomistyring og tydelige prioriteringer sørge for at kommunen skal være et trygt og godt sted å leve hele livet.

8. Deltakelse i kunst, sang og musikk, kulturarv, idrett og friluftsliv, betyr mye for mange, og gjør samfunnet vårt rikere. Tilbudene i kommunen skal opprettholdes og videreutvikles. Friskus er etablert for å knytte oss sammen. Det er viktig at vi øker den ikke-digitale informasjonsflyten, og med vårt nyopprettede landsbyfond vil frivilligheten få midler.

9. Nesodden Arbeiderparti skal sikre at klima, miljø og ivaretakelse av natur ligger som del av fundamentet for alt politisk arbeid i kommunen. Dette skal gjenspeiles i kommunens innkjøpspolitikk og øvrig virksomhet. Vi vil verne om verdifull natur og matjord, og ta vare på marka. Nærhet til natur er en del av vår livsstil og identitet, og noe som må sikres for fremtidige generasjoner. Jeg lover å fortsette arbeidet for en ren Oslofjord. Vi ble i fjor kåret til den kommunen som er best til å ivareta natur, og dette skal fortsette.

Den videre utviklingen av Nesodden som lokalsamfunn må bestemmes i samarbeid med innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Vi trenger alltid friske øyne og nye stemmer, og vi trenger å ta vare på vår felles historie. Vi som er folkevalgte har som jobb å se befolkningens behov i hele kommunen.

Jeg er veldig glad i Nesodden, og jeg er stolt av det nye laget med dyktige og erfarne personer som ønsker å gjøre en innsats for samfunnsutviklingen de neste årene.

Sammen skaper vi det gode livet og et Nesodden for alle.