I det historiske Drøbak er det bevart mange bygninger fra 1700–1800 og tidlige 1900-tall med svært høy bevaringsverdi. For å sikre dette for fremtidige generasjoner vedtok kommunen en ny områderegulering/verneplan for Gamle Drøbak våren 2021. I motsetning til de to tidligere verneplanene for området, poengterer den nye planen i langt sterkere grad at bevaring og endring skal skje gjennom styrking av Drøbaks historiske særpreg og stedsidentitet, som er av både regional og nasjonal interesse.

Nå er eiendommen i Storgata 15 lagt ut til salgs for 50 mill. Eiendommen som er svært sentralt plassert i sentrum, består av nærings/boligbygg fra ca 1740, stabbur fra 1850, økonomibygg/uthus fra ca 1900 og et historisk hageanlegg. Storgata15 er en svært verdifull kulturhistorisk eiendom.

I områdereguleringen finner vi for denne eiendommen flere juridiske bestemmelser: for arealformål, hensynssone for bevaring og bestemmelsesområde, som alle innebærer at fremtidige endringer skal være i samsvar med disse. Drøbak sentrum har to ulike sentrumsformål, der sentrumsformål for historisk bebyggelse (BS) gjelder for Storgata 15, og ikke bebyggelse og anlegg med sentrumsformål for byreparasjon og utvikling (BA). Planen åpner for riving kun for objekter som ikke har bevaringsverdi etter en nærmere faglig analyse. Alle nye tiltak forventes å være tydelig tilpasset eksisterende historiske karaktertrekk som bebyggelsesstruktur, skala, volum, utforming, takform og materialbruk eller tilbakeføring.

Det er viktig å ha dette som bakteppe når salgsoppgaven for Storgata 15 sier at eldre bebyggelse på tomtens vestside har utviklingsmuligheter med utsikt til fjorden, samtidig som den viser illustrasjoner av rekkehus i to til tre etasjer, som betegnes som mulig ny utnyttelse på eiendommens vestside. Dette kan vanskelig forenes med verneplanen.

Det store flertallet av kulturminner med juridisk vern i Norge er hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette er kommunens lov. I en sak som Storgata 15 kreves solid fagkunnskap i alle ledd. På tross av gode intensjoner og vedtak skjer det at de folkevalgte på detaljnivå fatter vedtak som mangler lojalitet til egne overordnete planvedtak. I Drøbak er det spesielt viktig at den nye, store og gjennomarbeidete områdereguleringen for Gamle Drøbak følges nøye opp, for det hviler et spesielt stort ansvar å forvalte et kulturhistorisk område som er av nasjonal bevaringsinteresse, inkl. Storgata 15.