Det ble nylig vedtatt å beholde nåværende skolestruktur i Frogn inntil videre.

Siden 2016 har det vært kuttet drastisk i skolebudsjettene, særlig på barneskolene, for å nå målsetningen i handlingsprogrammet om at man må effektivisere skoledriften på grunn av en stadig strammere kommuneøkonomi.

Befolkningsutviklingen i Frogn er grovt sett som i landet ellers, det blir færre barn og flere eldre for å si det enkelt.

Når antallet skolebarn synker blir også de økonomiske rammene til skolene mindre. Dette skjer også om det eksempel hvis det blir fire færre elever på hvert trinn på en skole. 28 færre elever, men ganske likt behov for antall lærere og ulike støttefunksjoner.

Det ble slått fast fra talerstolen i kommunestyret mandag 9. mai 2022 at det ikke var en krone og omprioritere til å styrke skolebudsjettet. Dette skremmer oss som jobber i en allerede ribbet skole. Det burde vekke skoleeier, elever og foreldre også.

Det er allerede inneværende år et merforbruk i skolen og det budsjetteres med kun lovpålagte tjenester neste skoleår. Sosiallærer på barnetrinnet er ikke lovpålagt, men er gull verdt for å styrke laget rundt eleven og laget rundt læreren som det snakkes så varmt om. Det vil bli et betydelig svakere lag med den minimale personaltettheten vi nå har rundt på skolene.

Alle elever i norsk skole har lovpålagt rett til tilpasset opplæring, men det sier seg selv at det ikke vil være mulig om en lærer for eksempel er alene med rundt 30 elever på 8 år de fleste timene. Bare for noen få år siden kunne man oppleve at det var to utdannende lærere i en mange timer i uka, nå tilhører dette oftere sjeldenhetene.

Til slutt lurer vi på følgende:

Hva skal gjøres med de skolebyggene som er nedslitte, med enorme vedlikeholdsetterslep og samtidig har en utforming som gjør det vanskelig å drive skole etter dagens krav?

Og et hjertesukk helt sånn på tampen: Vil politikerne ta noen av de pengene som nå ikke vil bli brukt på «sommerskole» for noen få, og heller bruke de på skolebøker til de mange som trenger dem?