Den overordnede tenkingen, og målet for politisk arbeide også i Frogn kommune, er at det alltid vil/må være mulig å endre samfunnet til det bedre for den enkelte innbygger! Fra livets begynnelse til livets slutt!

Politikk

Men det finnes ingen fullkommen politikk for å løse alle behov og utfordringer for å oppnå dette.

Selv om de fleste innbyggere lever trygge og gode liv, er det likevel altfor mange som av ulike årsaker står i utkanten av, eller utenfor fellesskapet. En ødeleggende situasjon for den enkelte og for samfunnet.

De som står utenfor et naturlig fellesskap, får ofte færre livsmuligheter, dårligere livskvalitet og helse.

Et samfunn med økt utenforskap kan true noe av det vi er mest stolte av med det norske samfunnet. «Samfunnslimet» av trygge sosiale nettverk! Tillit til hverandre, opplevelsen av tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Dette er noen av de viktigste problemstillingene ikke minst de folkevalgte står overfor å løse.

Barnet i sentrum

Førstelinjen er fra før barnet blir født mor/ far, og den nære familie! Men allerede da er det også kommunens oppgave å legge til rette for optimale oppvekstvilkår. Som gjør at barn kan være barn, og hvert enkelt blir sett og hørt.

Sommerens ferietid er over både for voksne og barn. Barnehager og skoler summer igjen av liv, lek og bevegelse. En av våre alles viktige oppgaver er å skape en opplevelsesrik og trygg hverdag for barna i barnehage og skole. Og tilby gode fritidsaktiviteter.

Kommunens fagorgan, er Hovedutvalg for oppvekst og kultur. (HOK) Det rapporteres til hvert møte om utviklingen fra ledere i barnehage, skole og kultur. Mye går godt! Men likevel blir det rapportert om ulike problem som mobbing og rusbruk. Og utenforskap. På tross av økonomiske ressurser. Og ikke minst menneskelige. Men problemene vedvarer. Og det er lett å tenke at ingen ting hjelper.

Flere lærere

Den politiske prosessen med kommunale budsjetter for 2023 og fire år fremover er i gang i disse dager. Lærernes tillitsvalgte som kjenner hverdagen best, har et tydelig råd for forbedringer. At det blir flere lærere i klasserommet. Flere lærere for elever som sliter, og som merkes både på kropp og sinn. Elever som blir mobbet og trakassert.

Lærere som kjenner den enkelte elev. Som kan bruke tid. Ikke bare til læring. Men også til omsorg!

Lærertetthet må prioriteres i årets budsjett! Og vi må holde fast på nullvisjonen om at ingen skal oppleve mobbing i Frognskolen!