Det står ei eik på Solåsen. Den er gammel, vakker, hul og fredet. Og den er forsøkt felt. Hule eiker omfattes av Naturmangfoldloven og denne eika er registrert som utvalgt naturtype. Det betyr at utbygger (Nesodden Invest AS v/ Andreas Wilson) har lovpålagt aktsomhetsplikt og krav om konsekvensanalyse før tiltak. Er det knyttet sikkerhetsrisiko til denne eika?

Utbygger har bestilt rapport fra Arborconsult AS, og denne konkluderer med at eika må felles av sikkerhetshensyn. Samme dag (18.mai 2021) som Arborconsult gjorde sin inspeksjon av treet sammen med utbygger, skriver utbygger i en e-post til Arborconsult: «..Vi er som sagt avhengig av at en felling av treet blir godkjent av riktig instans. I dette tilfelle er det nok fylkesmann/statsforvalter. Det er da også de som har satt opp hensynssonen rundt treet. Du nevnte at dette er noen du har etablert dialog med. Fint om du også kan sørge for at slik tillatelse blir gitt fra de…»

Rapporten ble ferdigstilt og oversendt utbygger tre dager senere. Berørte naboer tok derfor initiativ til en ny tilstandsvurdering av eika og faglig gjennomgang av rapporten. Dette arbeidet ble utført av Innlandet Trepleie. Resultatet ble sterk kritikk av rapporten fra Arborconsult. Den blir beskrevet som «misvisende og faglig mangelfull og kan dermed oppfattes som uetisk».

Når det gjelder konsekvensanalyse blir det skikkelig absurd: Andreas Wilson skriver i e-post til kommunen 5.april 2022: «Vel det ene treet blir nå felt og da er det ikke noe tre å lage en konsekvensutredelse om for det treet.» E-posten forskutterer altså felling av eika, som heldigvis ble stoppet av naboene. Dette taler for seg selv. Saken viser hvordan aktsomhetsplikten ikke er overholdt av utbygger, pålagt konsekvensanalyse er ikke gjort før felling ble bestilt. Alt under dekke av en sikkerhetsvurdering som er vurdert å være uetisk og ikke holde faglig mål.

Utbygger har tolket Statsforvalterens formulering i en ankesak om tomtedeling dithen at de «hadde et vedtak fra statsforvalter som sier at eika kan felles, så lenge kommunen ikke krever dispensasjon» (Andreas Wilson i Amta 23.mai 2022). Det er imidlertid en feilslutning at det dermed foreligger en fellingstillatelse. Rapporten fra Arborconsult har funnet sin vei helt til topps i kommunen, som nå skal behandle delesøknaden på nytt.

Hva blir da lagt til grunn? Eika står fortsatt på Solåsen. Nå må bare kommunen lukke havresekken.