Ja, til bygd!

Nei, til trygd!

Det stilles i dag strenge krav til, «Universell utforming», av byggverk og uteområder. Der lovgrunnlaget har en rekke hovedprinsipper man må følge. Men disse prinsippene har dessverre sine mangler.

I dette henseende er forslaget om å bygge stadig større bhg/skoler i vår lille bygd, et skremmende scenario! Der politikerstyrt agenda oppleves som stadig mer ekskluderende. Med initiativ som vil forsterke utenforskap og forskjellsbehandling av svake grupper. En forvaltning som i fremtiden etter all sannsynlighet vil stå i fare for å stenge stadig flere ute fra velferdsstaten.

Det er all grunn til bekymring når de som sitter med myndighet helt ser ut til å mangle fagkunnskap, forståelse, evne eller vilje for å forvalte sitt ansvar for hvordan man skaper et bygdesamfunn med bhg/skoler som er hensiktsmessige, brukbare og inkluderende. For alle barn!

Store bhg/skoler vil gi et økende antall barn med behov for hjelp og tilrettelegging. Fordi universell utforming i hovedsak legger vekt på de fysiske omgivelsene. Og i mindre grad det psykiske arbeidsmiljø.

I større bygg er det mer utfordrende å orientere seg. Det er flere mennesker å forholde seg til, og det stilles et økende krav til den enkeltes tilpasningsevne. Ferdigheter i å fungere selvstendig oa. Ikke alle barn har disse ferdighetene. Et velferdssamfunn som utvikler stadig ny kunnskap, bl.a. medisinsk, vil redde stadig flere premature barn. Som svært ofte har senskader, og er sårbare barn. Også oppdages nye «diagnoser», der barn som strever med å fungere optimalt f.eks. har ADD, ADHD, Tourettes, Asbergers syndrom, eller funksjonssvikt som vi i dag plasserer under autismespekteret. De aller fleste av disse barna vil ha større vansker med å orientere seg i store bygg. Få vansker med å finne rett oppmøtested og lignende. Der de i begrensede omgivelser vil kunne klare seg selv, vil mange flere i større omgivelser, bli hjelpetrengende. Behovet for hjelp vil øke med antall klasser, klassestørrelser, større bygg og flere lærere. Flere mennesker.

Barn som unødvendig blir hjelpetrengende, blir i en slik fornedrende forvaltning, stigmatisert. Som igjen kan være med på å forverre både læringspotensialet til eleven, livskvalitet og fremtidsutsikter. Vil politikerne på Nesodden virkelig velge «å putte alle eggene» i samme kurv? Der økonomiske sparetiltak får forrang, før våre barns mentale helse?

Barn og unge er som gruppe, i vekst. Og sårbare. Usikre på seg selv, og egen identitet. Små forhold virker da ofte beskyttende. Og gir mer plass for ro og trygge rammer. Dette til tross ser vi også i dag, at nesoddskolen har store utfordringer med mobbing, utenforskap og rus. Alvorlige elementer som tyder på en forfeilet forvaltning. Utfordringer som også taler for å bevare skolestrukturen som den er. Der muligheten vi har i dag med å bytte skole kan være helt avgjørende for å hindre skolevegring/frafall.

Arbeiderpartiet på Nesodden prøver, slik jeg ser det, å selge befolkningen nok et sparetiltak. Med en kortsiktig økonomisk forvaltning. Både i bhg og i skolen. Med konsekvenser for befolkningen som vi velgere bør forhindre. Der flere sosialklienter og mer utenforskap er sannsynlige konsekvenser av det som blir foreslått.

Vi har i dag 5 småskolekretser, 3 for ungdom og 1 for vdg. Slik bør vi prioritere det også i fremtiden! FNs standardregler for like muligheter for alle mennesker, er ratifisert i Norge. Regler som bør legges til grunn i alle avgjørelser og særlig de som angår barn! Der gode tjenester bør bli prioritert!

Ja, til en raus, inkluderende bygd!

Nei, til flere barn på trygd!

Nesoddens bhg/skoler bør bygge fremtidens verdensmestre, ikke sosialklienter!