Svar til Frogn Næringsråd (FNR) på leserbrevet i Amta av 21. juni 2018

Utmeldelsen skyldes Vinmonopol prosessen og innstillingen FNR utarbeidet til Frogn kommune av 14. mai 2018. En prosess hvor FNR ikke har opptrådt samlende ovenfor Drøbak City eller ønsket oss som samtalepartner. Et slikt næringsråd kan vi ikke støtte.

Om noen skulle misforstå og tro annet i denne debatten. Drøbak City har full forståelse for alle som brenner for et aktiv Drøbak sentrum og butikkene der som ønsker polet som fortsatt nabo. Vi kan debattere og være uenige i denne saken, men det endrer ikke faktumet at Drøbak City i den grad det er ønsket vil fortsette å stå samlet med sentrum om å utvikle Frogn til et attraktivt handelssted. Sentrum med sin atmosfære og spennende spesialbutikker, og Drøbak City, – kjøpesenteret som den største bidragsyteren til å bremse handelslekkasjen ut av Frogn. Men i dette forsøket på å forklare prosessen rundt polsaken sett fra vår side, må vi også be om forståelse og respekt av det faktum at også Drøbak City er opptatt av verdien i å ha polet som nabo og leietager. Det er tross alt oss polet ønsker som lokasjon i årene fremover. Vi er opptatt av denne verdien av hensyn til vår raskt eskalerende og konkurranseutsatte hverdag, våre hardt arbeidene leietagere, og derav våre nærmere 250 arbeidsplasser.

Les også

Derfor konkluderte næringsrådet sånn i Vinmonopol-saken

 

Vi respekterer selvfølgelig grundige gjennomarbeidede beslutninger, og godt dokumenterte analyser som måtte bli tatt i saken av involverte aktører, men det må også være slik at en involvert part som Drøbak City må føle en viss grad av tilstedeværelse og fair behandling. Det mener vi å ikke ha fått av FNR i denne saken.

Innstillingen av 14.5 står etter vår mening til strykkarakter da den mangler god nok grundighet og analyser, er skjemt av mangel på kunnskap, kilder og dokumentasjon, men mest av alt preget av synsinger, påstander og personlige meninger fra styremedlemmer. Å ellers støtte seg i saken til en populistisk spørreundersøkelse i Amta som er utformet uten krav til undersøkelsesmetode, krav til representativt utvalg, og andre kriterier som gjelder ved anvendelse av meningsmålinger gir ikke annet enn en tabloid stemningsrapport der og da. Dette sier sitt om grundigheten i arbeidet til FNR.

I leserbrevet av 22.6 skriver FNR: De negative næringseffekter er i dag større ved å nedlegge vinmonopolets utsalg i Drøbak sentrum enn hva den økonomiske gevinst vil tilføre ved flytting til Drøbak City. Kanskje stemmer dette, og kanskje ikke, men det blir en påstand det er vanskelig å ta stilling til uten noen videre dokumentasjon. Hva vet FNR om den økonomiske gevinsten som tilføres på Drøbak City? Vi har ikke blitt spurt om dette, og det går ikke frem at FNR heller har spurt Vinmonopolet om sannsynlige scenarioer/estimater for salg og mulig omsetningsvekst? Det vi kjenner til er tallene til Vinmonopolet som ligger tilgjengelig på Vinmonopolets egne hjemmesider. Her vises det til en betydelig nedgang på deres utsalg i sentrum sammenlignet med de nærmeste Vinmonopol utsalgene.

Den oppnevnte arbeidsgruppen søkte videre å undersøke kvaliteten av dialogen mellom Vinmonopolet og gårdeier av eksisterende utsalgssted i Wienerbrødskjæringa. Dette med bakgrunn i at Vinmonopolet viste til dialog, samt hevdet at eksisterende lokaler ikke fungerte tilfredsstillende. Frogn Næringsråd fant dialogen for fraværende. Lokalene er hva Frogn næringsråd oppfatter i sin tid spesielt tilpasset utsalgssted for Vinmonopolet. Drøbak City ønsket på sin side ikke offentliggjøre sitt tilbud til egnede lokaler.

Vi kan ønsker ikke å uttale oss i detaljer om Vinmonopolets krav til lokaler, men vi har forstått gjennom vår dialog med Vinmonopolet at dagens lokaler ikke fungerer til den bruken dagens Vinmonopol krever. Det kan godt være det er mulig å bygge om lokalene, men etter det vi forstår er ikke det aktuelt, og kan både skyldes lokalenes beskaffenhet så vel som økonomi. Vi behandler våre leieavtaler konfidensielt, og det vil vi tro de fleste har respekt for, uavhengig av hvilken aktør eller person en inngår en avtale med. Og for å ikke skape noen tvil som leserinnlegget til FNR legger opp til: Det er snakk om lokaler inne på Drøbak City, og ikke Portalen.

I forbindelse med behandling av saken i Frogn næringsråd sitt styre, kontaktet næringsrådets leder Ragnar Sørlie, samt eier av AMFI Drøbak City. Dette med informasjon om gruppens råd og med sikte på å innhente nye innspill som kunne bidra utfyllende og danne grunnlag for konstruktiv prosess. Som det fremgår av Amtas artikkel den 20.6. fant verken senterleder Ragnar Sørlie eller eier av AMFI Drøbak City, Thon Eiendom as, slik dialog av interesse.

Dette er løgn. ...; Med sikte på å innhente nye innspill som kunne bidra utfyllende og danne grunnlag for konstruktiv prosess .Vi skulle mer enn gjerne tatt en god samtale med FNR om denne prosessen.

Den såkalte dialogen FNR påstår de har hatt med oss var ingen god samtale. Undertegnede og eiendomssjef Herman Lyngved Hauge ble i vinter kontaktet av Styreleder Sindre Sandberg. Sandberg var ikke interessert i noen samtale om våre muligheter for å komme i posisjon. Dette var en anmodning, og anmodningen var et ønske fra styreleder om at Drøbak City sluttet seg opp om FNR-innstillingen om å enes om at Vinmonopolet bør ligge i sentrum. Dette ville vært rene selvskuddet for en kjøpesenteraktør. Et hederlig forsøk for å støtte sentrum, men som en profesjonell kjøpesenteraktør må vi be om forståelse for at dette kunne vi ikke slutte oss til.

 

Så kommer det oppsiktsvekkende på e-post 8. juni som gir oss rett i følelsen av å ha blitt behandlet dårlig. Her skriver styreleder Sandberg på FNR brevpapir følgende (mail); Da dere ikke kunne tilslutte dere til en slik uttalelse måtte vi behandle dere dårlig. FNR skriver: FNR er medlemsbasert og utfører sitt arbeid til fordel for sin medlemsmasse. Da spør vi retorisk, – er en slik uttalelse en fordel for medlemmet Drøbak City? Er det slik et næringsråd skal opptre? Styreleder sier videre i korrespondansen: Jeg ønsker å presisere at jeg ikke har skrevet FNR sin uttalelse (Innstillingen) ei heller vert med på å utforme den. Det eneste jeg har gjort er å ringe dere i forkant, med det som mål å ikke få noen sak. (altså ikke for å få en konstruktiv dialog som FNR påstår, men for å ikke få noen sak ...#8230;) Da jeg tidlig forsto at denne saken ville skade dere. Jeg personlig er nok mer enig med deg en du gir uttrykk for. Her fremstår styreleder å fraskrive seg ansvaret for innstillingen, tar «litt parti» med Drøbak City og i det hele fremstår FNRs styre å være lite samlende rundt egen innstilling. Han innrømmer også at målet med dialogen var å ikke få noen sak. Dette er dialog vi har hatt med FNR. Etter vårt syn en svært klønete fremferd av en styreleder.

Etter vårt syn er dette feil og svakheter ved innstillingen av 14.5:

Handelssentrenes eiere lokker Vinmonopolet med attraktive lokaler til svært gunstige og kommersielle betingelser.

Igjen: vi har ikke delt detaljer i kontrakt med andre enn Vinmonopolet. Dette blir ren spekulasjon, og vi kjenner ikke til hva slags tilbud som må ha blitt gitt til Vinmonopolet av andre. Det må også presiseres at Vinmonopolet selv har valgt Drøbak City i sin vurdering av lokale. Slik vi kjenner Vinmonopolet, utarbeider de som statlig bedrift en egen kontraktstandard og setter i stor grad premissene selv for kontraktens innhold. Dette kunne FNR fått vite ved å snakke med oss. Her skaper FNRs kunnskapsløshet et dårlig inntrykk av oss som utleier, «som lokker Polet inn».

Polet kan ikke bygge sin avgjørelser bare på bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Dersom polet blir for markeds- og profittorientert kan det rask undergraves som alkoholpolitisk redskap.

Påstanden burde vært utelatt. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet er helt essensielt sammen med rollen som kontrollør. Ulønnsomme pol-utslag blir lagt ned (Vinmonopolets egne ord). Vinmonopolet er en kommersiell aktør innenfor rammene av norsk avgifts og alkohol politikk. Det er etablert ca. 200 nye pol siden år 2000. De er blant Norges sterkeste faghandelkjeder, høyt oppe på alle kåringer innen service som Norsk Kundebarometer, galluper etc. Lanserte ny app i 2016 hvor du kan sjekke merker/priser og bestille over nett. Hørtes dette ut som en aktør som skal redusere alkoholforbruket i Norge? Dette er en svært markedsorientert aktør innenfor sine rammer. Dette er Vinmonopolets oppgave eller alkoholpolitiske redskap: (Vinmonopolets egne ord). Det er å være kontrollør av alkoholomsetningen i Norge. Deres samfunnsoppgave er å være det foretrukne utsalgsstedet for alkoholomsetningen i Norge. Svekkes denne samfunnsoppgaven må Vinmonopolet ta markedstilpassede grep.

Polet kan ligge der de ligger i dag i Wienerbrødskjæringa og utvide til 3 plan. Utvide butikken i plan 1, lageret til plan 2 med vareheis, og kontorer på plan 3.

Er dette et forslag basert på dialog med etableringsansvarlige i Vinmonopolet eller igjen en ren synsing fra FNR? Etter denne uttalelsen har Vinmonopolet selv sagt til oss at dette ikke er en realistisk løsning. Både med hensyn til arbeidshverdagen og økonomi. Dersom Vinmonopolet skulle bli videre i dagens lokaler er det ifølge Vinmonopolet selv langt mer sannsynlig at de må nedskalere arealet.

God omsetning har Polet også.

Vår anbefaling er å gå inn på Vinmonopolets hjemmesider og lese årsrapportene deres. Omsetningen forteller deler av fakta. Fakta som burde bekymre politikerne og alle som ønsker at polet skal være førstevalget, kontrolløren og det foretrukne utsalgsstedet for alkohol i Frogn: (Sjekk polets årsrapporter 2007 -2016) Frognpolets omsetning målt i antall liter har gått ned med 14,5 % siden 2007. Riktignok holdes omsetningen rundt 50–52 millioner årlig, men her kommer avgiftsøkninger, konsumprisindeks og at folk kjøper dyrere varer også inn i bildet. Vinmonopolet i sentrum taper etter vårt syn dessverre terreng som alkoholpolitisk redskap i Frogn hvis det ikke tas nødvendige grep. Grep som Vinmonopolet besitter bedre kunnskaper om enn FNR. Til sammenligning har Vinmonopolet på Nesodden +14% og Vinterbro +4% i samme periode

Det var våre bemerkninger til svakhetene og feilene i innstillingen av 14.5 2018, og som en kommentar til FNRs leserinnlegg av den 21. juni 2018.

Til slutt.

Når det gjelder vårt medlemskap i FNR så registrerer vi å omtales som ett medlem på linje med et hvilket som helst annet medlem. Helt uten hensyn til vår særegne kontrakt/leietagerstruktur som en «felles enhet». Vi betaler derfor like mye i kontingent som «pølsebua». Det faktum at vi representerer en av kommunens største arbeidsplasser og omsetter for 500 millioner under samme tak burde inspirere til mer kreativitet fra FNR vedr. sine medlemskriterier. Ikke uvanlig at det i andre næringsråd brukes antall kvadratmeter som basis for medlemskontingenter. Vårt bidrag til FNR kunne vært betydelig større økonomisk hvis man hadde ønsket dette, mer tyngde, og etter vår påstand, et mer samlende FNR. Men det må dessverre bli med andre enn dagens styre.