Dykkesenteret på Gylte må legge ned.

Bakgrunnen er at lokalene som nyttes til dykkerbutikk og undervisning er tatt i bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i følge kommunens vedtak i saken.

Divestore Gylte Dykkersenter drives i skjæringspunktet mellom frivillighet, organisasjonsarbeid knyttet til idrettsforbundet, undervisning, og kommersiell butikkdrift. Stedet representerer et unikt dykkemiljø i indre Oslofjord, og besøkes av dykkere fra hele østlandsområdet. Det representerer en trygg ramme for både nyutdannede og erfarne dykkere, og er blant annet derfor et unikt samlingsted for utvikling av dykking som aktivitet.

Divestore Gylte dykkersenter er tilholdssted for ”De glade froskers dykkeklubb”, en av de raskest voksende klubbene i Norge, og har unike kvaliteter som gjør dykking her til et arnested for utvikling av sporten.

Takket være en av Gyltes mest aktive dykkere – Tine Kinn Kvamme, er f.eks. 46 av Norges over 90 nakensneglearter registrert her. Enda en grunn til at stedet besøkes av marinbiologer og fotointeresserte dykkere fra inn og utland.

Et samlingssted forsvinner

Frivilligheten I Norge er avhengig av at det finnes steder som er åpne og inkluderende mot alle miljøer. Tilrettelagte forhold gjør at også personer med ulike former for funksjonshemminger kan praktisere sporten her.

Konsekvensene ved stengning vil ikke bare være at undertegnede mister jobben, men at dykkere fra hele Østlandsområdet mister et unikt samlingssted hvor utvikling av sporten, læring, frivillighet, og engasjement for miljøet har stått i fokus. Det er blant annet planlagt å legge ut et kunstig rev for å bidra til undervannsmiljøets artsrikdom og som miljøtiltak. Prosjektet har fått midler av sparebankstiftelsen.

Alt dette og mere står nå i fare for å forsvinne.

Engasjer dere

Vi erkjenner at det er blitt begått formelle feil knyttet til bruken av lokalene, men mener Frogn kommune burde gå i dialog med ønske om å finne en løsning som kan sikre fortsatt drift ved et for Østlandet unikt dykkesenter.

Jeg ber med dette om politisk engasjement med mål om en løsning som gjør at Divestore Gylte dykkesenter ikke må stenge, men kan fortsette å utvikles som et av de viktigste og mest levedyktige dykkemiljøene i vår region. Gjerne i samarbeid med kommunen. Der det finnes vilje finnes det vei, og vi håper prinsipprytteri kan vike for fellesskapets beste i denne saken.