Sommersesongens ruteplan for Oscarsborg-fergens anløp Sjøtorget har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i Akershus Amtstidende de siste ukene. Vår oppfatning er at vi har fått på plass en løsning for årets sommersesong som ivaretar de fleste behov godt.

Samtidig forstår og respekterer vi at næringsdrivende i Drøbak sentrum er opptatt av de positive synergieffektene som kan utløses ved fergeanløp fra Sjøtorget. Forsvarsbygg er positivt innstilt til å imøtekomme det lokale næringslivets ønsker innenfor de rammene som er gitt, men det viktigste premisset er at ruteplanen ivaretar transportbehovet for leietakerne på Oscarsborg og samtidig oppfyller vår forpliktelse til å ivareta tilgjengeligheten for besøkende til festningen, i tråd med det mandatet som er tildelt av Forsvarsdepartementet.

Ny ruteplan

I juni, juli og august blir det tre daglige avganger t/r Sjøtorget, kl. 08.15, 12.15 og 15.15. I mai og september blir det dessuten to daglige avganger i helgene, kl. 12.15 og 15.15. Som tidligere vil Forsvarsbygg også tilby ekstraturer på bestilling for større grupper så langt kapasiteten strekker til.

I tillegg opprettholdes 13-15 daglige avganger t/r Sundbrygga gjennom hele sommeren.

I kort gangavstand fra Sundbrygga har Forsvarsbygg tilrettelagt for et godt parkeringstilbud for de titusener av besøkende til Oscarsborg som hvert år ankommer med bil. Parkeringstilbudet driftes i dag av EuroPark og er et viktig supplement til parkeringskapasiteten andre steder i byen. Inntektene fra parkeringen går i første rekke til å holde parkeringsplassen i god stand. Ved et overskudd benyttes dette i sin helhet til drift og vedlikehold av festningen, til glede for alle besøkende.

Som en prøveordning tilbyr også Forsvarsbygg i sommer et nytt fergetilbud mellom Sætre i Hurum og Oscarsborg. Dette vil gjøre det mulig å ta dagsturer fra Sætre via Oscarsborg til Drøbak og tilbake. Tilbudet møter et brukerbehov og forventes å gi økt tilstrømming av besøkende, både til Oscarsborg festning og til handelsstanden og reiselivsnæringen på begge sider av fjorden.

Balansekunst

Gjennom de siste årene har Forsvarsbygg gjennomført omfattende effektiviseringstiltak som har redusert de årlige kostnadene til fergedriften betydelig. Rutetilbudet er samtidig opprettholdt på et høyt nivå og uten nedgang i antall transporterte gjester. Fergedriften går likevel fortsatt med stort underskudd. Når vi til sommeren øker prisene for enkeltbilletter med fem prosent har dette likevel ingen sammenheng med driftsunderskuddet. Billettprisene økes kun som følge av normal lønns- og prisstigning. Dagens billettpriser har vært uendret siden juli 2015.

Forsvarsbygg har i mange år hatt en konstruktiv dialog med politisk og administrativ ledelse i Frogn kommune. I år har vi også innledet en god dialog med Frogn Næringsråd. Til høsten vil vi invitere museet, Oscarsborg Hotel&Resort, Frogn kommune og Frogn Næringsråd til en evaluering av årets ruteplan. Da har vi et utgangspunkt for skape en dialog om fremtidige anløpstider og –frekvenser. Da byr det seg også en anledning for å diskutere mulighetene som ligger i å utvikle Oscarsborg og Drøbak som én og samme destinasjon. Vi tror det kan ligge et stort, uforløst potensial her.

Oscarsborg festning er en viktig regional spydspiss og et av våre viktigste kulturminner. Festningen besøkes årlig av mer enn 100 000 mennesker hvert år. Det er med glede og stolthet vi kan registrere at våre besøkende er svært godt tilfreds med det som møter dem på Borgen. Nå gleder vi oss til en ny sommersesong med gode publikumsopplevelser.