Hvorfor rasere unike kulturminner i Gamle Drøbak?

Gamle Drøbak

Gamle Drøbak Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gamle Drøbaks trehusbebyggelse og kulturmiljøer er unike for sin tid og har kulturhistorisk betydning lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er understreket gjennom Riksantikvarens NB register. Derfor har vi her særlige forpliktelser og hensyn å ta ved forvaltning og utvikling av byen vår. Men Gamle Drøbak er en av flere historiske byer og tettsteder som i dag opplever et omfattende press, som følge av den sterke kommersialiseringen og urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling.

Frogn Arbeiderparti mener derfor at det er avgjørende at forvaltning av Gamle Drøbak skjer gjennom helhetlig plan. Ikke gjennom en fragmentert utbygging basert ulike dispensasjoner, private forslag og reguleringsplaner hvor det nettopp fravikes fra vedtatte planer. Derfor må hovedformålet med en reguleringsplan være å sikre bevaringen av den særegne gamle trehusbyen i indre Oslofjord gjennom en helhetlig arealforvaltning som sikrer kulturhistorien i Gamle Drøbak.

I Frogn AP er vi er på dette grunnlaget, svært tilfreds med planforslaget fra rådmannen. Forslaget gir mer detaljerte bestemmelser enn tidligere, noe som bidrar til større forutsigbarhet enn med dagens plan. Samtidig tar forslaget opp i seg utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak uten at det går på bekostning av bevaringen av den gamle trehusbyen. Arbeidet med dette planforslaget har vært gjenstand for inngående kunnskapsinnhenting og utredninger, noe som bør være avgjørende for den politiske behandlingen av planen. Frogn Arbeiderparti mener at planforslaget fra Rådmannen gir en grundig gjennomgang av de kulturminner som finnes og de utfordringer vi står over for ved tilpassing av ny bebyggelse innenfor Gamle Drøbak. Dette forslag gir både mulighet til å bevare den unike trehusbebyggelsen og bymiljøet i Gamle Drøbak og mulighet for utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse. Dette gjenspeiles også synspunktene til både Verneforeningen Gamle Drøbak og Fortidsminneforeningens uttalelse til forslag til områdeplanen.

Drøbak har lenge vært kjent for sitt arbeid med vern av trehusbebyggelse, både gjennom Verneforeningen Gamle Drøbaks arbeid siden 1971 og opprettelse av Bygningsvernsentret på Follo museum i 2008. Verneforeningen fikk i 2015 Europa Nostras pris for fremragende arbeid med vern av trehus og bymiljø i Gamle Drøbak. Frogn Arbeiderparti støtter altså Verneforeningen i kravet om at det må være Rådmannens forslag til områderegulering av Gamle Drøbak, som legges ut på offentlig ettersyn. De synspunkter og innspillene som vil framkomme etter høringen, vil ha stor betydning for det kunnskapsgrunnlaget vi som politikere til slutt skal fatte, ved den endelige beslutning om «områdereguleringsplan for Gamle Drøbak».

Høyre fikk i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker flertall for sitt alternative forslag, som på en rekke punkter lemper på de krav til utførelse og tilpasning til eksisterende omkringliggende bebyggelse, som den eksisterende verneplanen innebærer. Forslaget innebærer et langt skritt i gal retning i arbeidet for vern av trehusbebyggelse i Gamle Drøbak. Vi mener at et forslag som sendes ut på høring må være faglig begrunnet og bygge på kunnskap. Dette mener vi ikke Høyres forslag er. For å skape gode demokratiske prosesser hvor det innhentes synspunkter og innspill fra både frivillige organisasjoner og innbyggere i tillegg til regional- og nasjonal myndighet, bør det faglige grunnlaget ligge i høringsforslaget.

Hvis Høyres forslag også får flertall i kommunestyret, vil flere av Gamle Drøbaks unike bebyggelse stå i fare for å bli revet for å gi plass for «moderne» nye hus og boliger.

Nå er det viktig at alle gode vernekrefter trekker sammen for å hindre en slik uopprettelig rasering av lokal kulturhistorie. Når Gamlebyen i Fredrikstad og Røros tar vare på sine kulturminner, er det vel ikke mindre å forvente at også Frogn tar vare på sine i Gamle Drøbak?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags