Skarp kritikk av Høyres forslag til områdeplan for Gamle Drøbak

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev"Gamle Drøbak er et byområde av nasjonal interesse. Byen har bevaringsverdi lokalt for dem som bor på stedet, men også for dem som bor i regionen og i landet for øvrig. Den er godt bevart, og utgjør det viktigste større kulturmiljøet i Akershus. De godt bevarte kunnskaps- og opplevelsesverdiene gir stedet en særlig identitet, med stort potensial for ny verdiskaping gjennom turisme og publikumsrettet næring". Dette skriver fylkeskommunen i sin høringsuttalelse om forslag til ny områdeplan for Gamle Drøbak. Men i tillegg har også Fylkesutvalget i Akershus vedtatt en skarp innsigelse mot en rekke punkter i forslag til områdeplan for Gamle Drøbak. Det var nettopp dette Arbeiderpartiet og mindretallet i kommunestyre advarte mot.

Fylkesrådmannen er tydelig på at det forslaget som er sendt på høring ikke følger loven. Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker og følge opp saker knyttet til fredete kulturminner. Kompetansen om kulturminneforvaltning er godt sikret i fylkeskommunen, da dette er en av hovedansvarsområdene deres. Å sikre spor etter menneskers liv og virksomhet i sine autentiske omgivelser, enten de tilhører en fjern eller en nær fortid er særdeles viktig for å videreformidle en del av vår historie.

«Planforslaget legger opp til en praksis som medfører at fylkeskommunen ikke får fulgt opp sitt ansvar som regional kulturminnemyndighet, og strider dermed mot gjeldende lovverk, forskrifter og planer. I tillegg er ikke registrering av automatisk fredete kulturminner ivaretatt og sikret etter kulturminneloven", skriver fylkesutvalget. 

Frogn Arbeiderparti mener dette er svært bekymringsfullt at et høringsforslag har så svak forankring i gjeldende lov og regelverk.

Det som er positivt er at fylkesutvalget har vedtatt en innsigelse som også inneholder konkrete forslag til forbedringer av områdeplanen. Bl.a om å ta inn kunnskapsverdier i planens hovedformål, tydeligere formuleringer om at verneplanens hovedformål er å hindre riving og at det bør være klart i planen at innsetting av nye elementer vil si et tillegg av noe nytt og ikke en erstatning for eksisterende deler av bygningen. I tillegg er fylkeskommunen krystall klar på at det vil være svært uheldig å tillate nedbygging av både hagen til presteboligen og av hagen i Tranga 8, da begge disse hagene har stor bevaringsverdi.

Som vi alle husker var det ikke rådmannens forslag til områdeplan som ble vedtatt sendt ut på høring, men et omskrevet «hjemmesnekret» forslag fra Frogn Høyre. Vi avventer nå de andre høringsinnspillene på planen, men etter det engasjementet vi har sett siden forslaget til områdeplan ble lagt ut på høring vil vi tro at det er stor motstand mot store deler av forslaget. Vi har særlig merket oss Verneforeningen for Gamle Drøbak og aksjonsgruppen «ja til Gamle Drøbak - nei til moderne bygg i vernesonen».

Frogn Arbeiderparti ønsker en områdeplan som gir et reelt og sterkt vern.

Tone Merete Hauk-Hansen

politiker Frogn Arbeiderparti

Frogn

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags