Det er ofte vanskelig å vite hvilke klimatiltak som monner, og hvor langt vi er fra målene. Dette er grunnen til at Miljøpartiet De Grønne har foreslått årlig bærekraftrapport med klimaregnskap og klimabudsjett. Partiene må gjerne ha ulike prioriteringer om hvilke klima- og miljømål vi bør ha, og en åpen debatt om de beste måtene å nå dette på. Uten kunnskap om status og muligheter er det likevel vanskelig å ta gode avgjørelser.

Heldigvis har vi fått med oss Nesodden til å utvikle klimaregnskap, og i forslaget til ny kommuneplan ligger det an til at vi også skal gjøre FNs bærekraftmål førende. Klimaregnskap beregner klimautslipp, samt indirekte utslipp og klimafotavtrykk, altså inkludert det man kjøper og bruker. Klimabudsjett beregner forventet utslipp fremover. Dette bør komme sammen med økonomibudsjett, slik at politikerne vet om budsjettvedtak faktisk støtter opp under vedtatte klima- og miljømål. Ser man at det ikke går rett vei så har politikerne mulighet til å vedta ekstra tiltak.

FNs bærekraftmål omhandler mye annet enn miljø, som fattigdomsbekjempelse, helse, utdanning – som er viktig for å skape en bærekraftig verden. At kommuner arbeider aktivt med FN-målene øker sjansen for at det internasjonale samfunnet til sammen faktisk skal kunne nå dem.

Globalt sett kan et bærekraftig samfunn defineres som å ikke forbruke eller forurense mer enn jorden faktisk klarer å produsere eller absorbere, og en mest mulig rettferdig fordeling innen disse rammene. Går vi ut over disse grensene tapper vi jorden for ressurser, eller lar mer bli ødelagt av forurensing, klimautslipp og søppel slik at våre etterkommere får en fattigere verden og at vi bidrar til større global ulikhet og ustabilitet. Vi øker sjansen for flere flyktninger, matkriser osv, og gir dermed også våre barn mindre sjanse for samme velferd og frihet som oss selv. Bærekraftmål må dermed inkludere hvordan vi kan bidra til en mer rettferdig og trygg verden for alle, også i et langsiktig perspektiv.

Så vil en kommune primært fokusere på det som er innen egne myndighetsområder og grenser. Likevel bør det inngå hvordan samferdsels- eller byggsektoren bidrar, og hvordan offentlige innkjøp ikke bidrar til økt miljøbelastning eller barnearbeid, men støtter opp under den utviklingen vi ønsker. Uten at bærekraftrapporten diskuterer våre fotavtrykk i verden, og rammene for hva som faktisk er bærekraftig, så er den mangelfull og kan i verste fall bli en sovepute. Vi er likevel glade for prosessen som har startet.