Kommunens utfordring ved åpning av avdelingen på Nesoddtunet

Nesoddtunet

Nesoddtunet Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev:

Det var gledelig å lese i Amta om at politikerne har vedtatt å åpne en ny avdeling Nesoddtunet. Dette har mange ventet lenge på. Samtidig vil dette skape mange utfordringer for kommunen.

Norsk helsevesen er i omstilling. Antall eldre øker, pasientene har flere kompliserte sykdommer og behovet for kompetanse øker. Pasientene skal i stor grad motta behandling der de bor – i sin kommune. Det er økende politisk fokus på eldre. Det er viktig at dette kommer på dagsorden i Nesodden kommune.

Målsettingen til regjeringen i Omsorg 2020 er at man skal bidra til nye løsninger for å sikre at pasientene får større innflytelse over egen hverdag, øke valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet. Videre vil regjeringen i Primærhelsetjenestemeldingen (Meld. St 26. 2014-2015) fremme tiltak for å bedre den medisinske oppfølgningen i sykehjem og i hjemmetjenesten, og sikre en bedre og mer systematisk samhandling og koordinering mellom de ulike deltjenestene i kommunene.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nesodden kommune ønsker å bidra til at pasientene og pårørende får den behandling og omsorg de trenger og har krav på. NSF sine mål er at eldre og deres familier skal få nødvendig støtte i sykdom og alderdom til å opprettholde sine funksjoner lengst mulig. Dette må gjøres ved å gi individuelt tilpassede tjenester til alle. Tjenestene skal være forsvarlige og omsorgsfulle og de skal alltid ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.

Kommunen har mange dyktige og kompetente ansatte i helse sektoren. Helsefagarbeidere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, omsorgsarbeidere, assistenter og sykepleiere som gjør en fantastisk jobb. Samhandlingsreformen har gjort at pasientene sendes raskere hjem til kommunen og ofte behandles de i kommunen før selve innleggelsen. Ofte er behandlingen de mottar komplisert og her trengs det kompetanse; sykepleierkompetanse. Det skal også satses mer på forebygging og rehabilitering. For å imøtekomme kravene som stilles, trengs det økt antall helsepersonell og mer kompetanse. Dette gjelder spesielt sykepleiernes basis- og spesialistkompetanse.

Nesodden kommunen har utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Men vi er ikke alene om dette problemet. En FAFO-rapport fra 2013 viser at rekrutteringen av sykepleiere til kommunenes helse- og omsorgstjenester allerede i dag er et omfattende problem i nær sagt alle kommuner. Hvis det ikke blir iverksatt tiltak, vil problemet bare bli større etter hvert som behovet øker. Rapporten viser at kommunene taper i rekrutteringen fordi de har færre videreutdanningsmuligheter og mindre fagmiljøer enn sykehusene. Utstrakt bruk av deltidsstillinger er også en forklaring. Dette må kommunene gjøre noe med. Ved å tilby faglig gode praksisplasser for sykepleierstudenter kan de få vist fram de faglige utfordringene og utviklingsmulighetene som ligger i kommunene. Gode praksisplasser som gir studentene spennende utfordringer, vil hjelpe kommunene å konkurrere om dyktige medarbeidere. Kommunene må også jobbe bevisst og målrettet for å beholde verdifulle, erfarne ansatte. Kommunens evne til å rekruttere og beholde dyktige sykepleiere og annet helsepersonell ligger i et godt arbeidsmiljø, verdsetting av kompetanse og gode tverrfaglige fagmiljøer for å nevne noe.

NOVA gjorde i 2014 en studie for NSF om planlagt cg faktisk bemanning i hjemmetjenester og sykehjem. Denne studien viste at det til enhver tid er en mengde sykepleiervakter som ikke dekkes opp ute i kommunene. Det tas ikke høyde for sykefravær på om lag 10 % når turnusen settes opp, og dette dette er hovedgrunnen til at det er store forskjeller mellom planlagt og faktisk bemanning. Ledige vakter erstattes ofte av ufaglærte, eller dekkes ikke opp i det hele tatt.

Samtidig oppga fire av ti ansatte at de er helt eller delvis enige i at grunnleggende behov som ernæring, hygiene, pleie og andre omsorgsbehov ikke alltid er godt nok ivaretatt. De ansatte oppgir også at de opplever et stort tidspress i tjenestene, og at det ikke alltid er tid til å observere og iverksette nødvendige tiltak.

Norsk Sykepleierforbund i Nesodden kommune ønsker å bidra til at man kan finne gode løsninger for å kunne rekruttere og sikre kompetanse i kommunen. Dette for at pasienter og pårørende skal få et trygt liv, faglig forsvarlig behandling og pleie.

Det er kommunevalg til høsten – hvordan vil de ulike partiene satse på faglig forsvarlige tjenester?

Her kan du skrive innlegg til Amta-debatt

Hvis det ikke blir iverksatt tiltak, vil problemet bare bli større etter hvert som behovet øker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags