Om kvinner kunne velge fritt, ville vi hatt den samme respekten, de samme rettighetene og det samme utgangspunktet i livet som en mann. 


Vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land. På mange områder har vi kommet langt, men noen kjønnsforskjeller lever i beste velgående. Kvinner jobber mer deltid, tjener mindre, og bare en av tre ledere er kvinner. I kommunestyrene er tre av fem menn, andelen kvinner blant politiske ledere har stått på stedet hvil de siste 20 år, syv av ti ledere i Norges største selskaper er menn. - Til gjengjeld gjør kvinner mesteparten av husarbeidet og tar mest ansvar for ulønnet omsorgen.


Det er nesten like tilslørende å forklare dette skjeve bildet med kvinners frie valg, som det er å påstå at den kan begrunnes med at kvinner er svakere og mindre intelligente enn menn, slik en polsk EU-parlamentariker nylig gjorde.
 

Vi lever i samfunn der normer, kultur og politikk former mulighetene i livene våre.

Derfor trenger vi en aktiv likestillingspolitikk, og  vi trenger den på flere samfunnsområder: Gode barnehager, lang fedrekvote og et arbeidsliv med trygge jobber gir kvinner og menn mulighet til både å være omsorgspersoner og yrkesaktive. Heltidskultur kan hindre at kvinner blir lønns- og pensjonstapere. Krav om at kvinner prioriteres kan få flere kvinner opp i toppen av næringslivet. Og så videre.


Det betyr faktisk noe hvem som styrer: Snart fire år med Høyre og Frp-regjering har satt likestillingen tilbake. Fedre tar ut mindre permisjon, barnehagekøene vokser, flere innvandrerkvinner velger kontantstøtte heller enn å prøve å få seg jobb. Endringene i Arbeidsmiljøloven gjør det vanskeligere å kombinere arbeidsliv med familieliv. Høyre og Frp har kuttet i tiltak mot deltid, og vil nå avvikle Likestillingsloven. Vi har ikke glemt 8. marstogene i 2014, som mobiliserte tusener av kvinner mot Høyre/Frp-regjeringens forslag om reservasjonsrett for leger.

Likestillingen kommer ikke av seg selv, og den må forsvares.

Arbeiderpartiet vil ha reell likestilling, og vi vil få det til gjennom å endre holdninger, lovverk, og organisering av arbeids- og samfunnsliv. Det trengs klare politiske veivalg for et mer likestilt samfunn. Det nytter like lite å heie fram kvinner til å søke toppen av et mannsdominert næringsliv, som det fører fram å gi arbeidsgiver skylden for at fedre ikke er hjemme med barna sine.

Et mer likestilt samfunn er mulig, men da må vi forstå samfunnet vi lever i, og gjøre det som skal til for at alle skal få like muligheter.  Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen!