I 1915 ble den aller første kvinnedagen markert. Nå over 100 år senere, markeres enda 8.mars rundt omkring i landet, med paroler prydet av kreative rim av og appeller om kvinnekamp. Hvert år kommer også kritiske spørsmål knytt til nettopp dette- er egentlig kvinnedagen fortsatt nødvendig i verdens mest likestilte land?

En av de mest sentrale diskusjonstemaene er likestilling i arbeidslivet. Særlig viktig har debatten om likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vært. Flere påstår at man i dag har full likestilling, og at man får lik lønn for likt arbeid - men stemmer dette? Kvinner har nå høyere utdanning enn menn, er lengre yrkesaktive, også etter vi har fått barn, jobber mer heltid og har at vi i Norge har et eget lovverk mot diskriminering. Likevel ser man enda et lønnsgap mellom kvinner og menn. Faktisk tjener kvinner bare 88 kroner per 100-lapp menn tjener basert på tall fra CORE-indikatoren for lønn og kjønn. Hva kan dette skyldes?

Ifølge en artikkel i Aftenposten ser man at problematikken med det ekstremt kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge har en viktig rolle i denne saken. At kvinner jobber i offentlig sektor og er dominerende i tjenesteyrker forklarer en del- men langt i fra alt. Bare 45% av lønnsgapet skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, men noe gjelder faktisk ulik lønn for likt arbeid. I dagens Norge, verdens mest likestilte land, er det enda slik at kvinner som jobber i samme sektor, yrke og bransje, har like lang utdanning, er i samme alder og jobber like mye som en mann, likevel tjener mindre. Tross helt like forutsetninger, har man enda ulik lønn. I tillegg ser man at forskjellene øker til høyere opp på lønnsstigen man kommer. Dette er rett og slett ikke godt nok.

Bare dette tilfellet alene viser at vi enda trenger å markere kvinnedagen. Også andre saker, som for eksempel de forferdelige voldtektsstatistikkene, «menn velger menn»-holdninger og det at kvinners rett til selvbestemt abort ble utfordret bare for noen få år siden, er alle gode grunner til å fortsatt kjempe for et mer likestilt samfunn.

I 1915 ble den aller første kvinnedagen markert. Nå over 100 år senere er dette fortsatt en dag som er nødvendig at markeres. 8.mars er mer enn bare rim på paroler og appeller. 8.mars handler om kampen for like retter mellom kvinner og menn. Det handler om å strebe etter et mer likestilt samfunn, og å håpe at kvinnedagen i fremtiden ikke forblir en kampdag, men dag for utelukkende feiring.