Slik kan det dessverre virke. For i kommuneplanens samfunnsdel står det bare: ”Vi ønsker mer bruk av fjorden til kollektivtransport og gods” og ”Det er ønskelig med båtforbindelse fra Fagerstrand”.

Dette er et meget lavt ambisjonsnivå for en plan som skal gå helt frem til 2042. Den nye kommuneplanen skal avløse planen for 2014 – 2026. Der er i hvert fall vår kystlinje nevnt: ”Ettersom befolkningen vokser, og utbyggingen i noen grad forskyves sørover i kommunen, aktualiseres spørsmålet om å avlaste Nesoddtangen brygge og reetablere båttrafikk med flere anløpssteder på begge sider av Nesodden”.

Hvorfor er dette så vanskelig?

Beslutningsmyndigheten på samferdselsområde ligger hos Akershus fylkeskommune, dvs. økonomi til kollektivtrafikken og utforming av rutetilbud. Så kommunens virkemidler på dette området er derfor begrensede. Det kan derfor virke som om våre politikere har gitt opp kampen om å få tilbake fast båttrafikk til våre kystbrygger.

Det er kommunevalg om ett år, og da trenger vi politikere som aktivt vil søke om å få større direkte makt over vår kollektivtrafikk og å være pådrivere for ønsket utvikling. Det må derfor snarest gjøres grundige markedsundersøkelser og lage analyser, som viser at dagens situasjon er helt annerledes langs kysten enn da for eksempel Bunnefjordruten ble nedlagt i 1988. 

For det har vært en stor befolkningsvekst i flere av tettstedene langs fjorden, og endrede holdninger burde også gi gode argumenter for å ta fjorden mer i bruk. Selv om markedsgrunnlaget vil vise seg å være tilstede for et rushtidstilbud, må også bryggene være klare til å ta i mot båtene. Derfor må kommunen intensivere arbeidet med å restaurere aktuelle brygger. 

Det at kysttrafikken forsvant, var ikke bare at en rute opphørte, men også et stykke kulturhistorie. La oss sammen kjempe for å få tilbake et tilbud langs kysten, slik at vi kan ringe fra det nye klokketårnet, når den første båten passerer på sin vei til byen.