I Akershus Amtstidende (Amta) den 20.6. går Ragnar Sørlie, senterleder i AMFI Drøbak City, kraftig ut mot Frogn Næringsråd. Utspillene fra Sørlie i Amta den 20.6 bringer intet nytt, men er repeterende sammenlignet med Sørlies utspill mot Frogn Næringsråd i samme avis den 23.5.

Ragnar Sørlie har i protest valgt å trekke AMFI Drøbak City (Leietaker og videre utleier av bygningsmassen i Holterveien 3) som medlem ut av Frogn Næringsråd. Bakgrunnen for utmeldelsen er at rådmannen i Frogn kommune, formannskapet og kommunestyre i Frogn fulgte råd fra Frogn næringsråd i å stille seg negativ til nedleggelse av AS Vinmonopolets utsalgssted i Drøbak sentrum.

Det er innledningsvis viktig å presisere at Frogn Næringsråd ikke har stilt seg negativ til at AS Vinmonopolet etablerer filial i det Thon-eide, og Møre og Romsdal baserte aksjeselskapet AMFI Drøbak City. Frogn Næringsråd har alene tatt stilling til AS Vinmonopolets søknad om å nedlegge eksisterende utsalgssted i Drøbak, til fordel for å reetablere nytt utsalgssted i handelssenteret AMFI Drøbak City.

 

Medlemsbasert

Frogn Næringsråd er en partipolitisk nøytral forening, som har til formål å samle næringsdrivende og andre interesserte, i arbeidet med å utvikle en næringslivspolitikk til fordel for eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter i Frogn kommune.

Næringsrådet er en frittstående og selvstendig forening der medlemskap er åpent for alle enkeltbedrifter, foreninger, organisasjoner og institusjoner. Drøbak næringsråd er medlemsfinansiert og utfører sitt arbeid til fordel for sin medlemsmasse.

Drøbak City annonserer med å ha 40 detaljister under ett og samme tak, hvor av to av detaljistene er medlem i Frogn Næringsråd. AMFI Drøbak City var i forkant av sin utmeldelse kategorisert som medlem under eiendom (Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers). Eiendomsselskapet er likevel av Frogn Næringsråd tatt med som tellende detaljist og som talende i favør av sine leietageres sak.

Frogn Næringsråd har sin medlemsmasse spredt over hele Frogn. Blant sin medlemsmasse teller Frogn Næringsråd 18 detaljister med beliggenhet innenfor postnummeret 1440 Drøbak (Sentrum). Flere av foreningens medlemmer er også medlem av foreningen Drøbak By (Interesseorganisasjon for handel og aktivitet i Drøbak sentrum).

 

Prosessen

AS Vinmonopolet har satt agendaen for Frogn Næringsråd sin arbeidsprosess med Vinmonopolets søknad om å nedlegge sitt utsalgssted i Drøbak, til fordel for etablering av nytt utsalgssted i AMFI Drøbak City sine lokaler.

Da det gjennom Amta den 12.10.17 ble kjent at AS Vinmonopolet undersøkte muligheten for ny lokalitet for sitt utsalgssted i Frogn, ble Frogn Næringsråd kontaktet av Drøbak By. Frogn næringsråd ble henstillet til å engasjere seg i saken, fortrinnsvis naturlig nok, ut ifra den tyngde Drøbak By representerer blant medlemsmassens detaljister.

I Amta den 22.3.18 ble avisens egen undersøkelse presentert: 62 % av avisens lesere ønsket at Vinmonopolets utsalgssted skulle forbli i Drøbak sentrum, mens 35 % ønsket seg utsalgssted til Drøbak City. I samme artikkel bekrefter Pressesjef Jens Nordahl i AS Vinmonopolet, at beslutningen er tatt med hensyn til hvor Frogn sitt Vinmonopol skal ligge.

18.4 søker Vinmonopolet Frogn kommune om nedleggelse av sitt utsalgssted i Drøbak sentrum. Dette til fordel for å etablere nytt utsalgssted på Drøbak City. I samme artikkel uttaler senterets leder Ragnar Sørlie, at han er smigret, og at Drøbak City har planlagt utsalgsstedet til Vinmonopolet over lengre tid. Sørlie uttrykker at Vinmonopolet er en essensiell aktør som vil gjøre Drøbak City til et enda mer komplett kjøpesenter. Foruten å fremheve senterets moderne fasiliteter og evne til å tilfredsstille den daglige logistikken, fremhever også Sørlie senterets unike synergieffekter og det unike kremmerskapet som finnes på Drøbak City.

Den 20.4 intervjues igjen senterleder Ragnar Sørlie av Akershus Amtstidene og lokalavisen etterlyser i intervjuet fastsatt beliggenhet for Vinmonopolets utsalgssted. Senterets leder avstår imidlertid å formidle aktuell beliggenhet i påvente av at søknaden er politisk behandlet.

Det er i skrivende stund fremdeles uklart hva angår tiltenkt beliggenhet for Vinmonopolet på Drøbak City. Blant lokalbefolkningen spekuleres det derfor i at det ikke er snakk om AMFI Drøbak City, men at de tiltenkte lokaliteter er i det Thon-eide nabobygget Portalen.

Les også

- I debatten må vi ikke glemme at det er Vinmonopolet selv som ønsker etablering på Drøbak City

 

Næringsrådets ståsted

I prosessen rundt søknaden til Frogn kommune fra AS Vinmonopolet nedsatte Frogn næringsråd en arbeidsgruppe bestående av tre styremedlemmer. To av medlemmene har postnummer 1448 (Skorkeberg), en av medlemmene har postnummer 1444 (Drøbak syd).

Innledningsvis er det viktig å orientere om at Frogn kommune benytter Frogn næringsråd som høringsorgan i saker der næring er berørt.

Frogn Næringsråd sin gruppe gjennomgikk AS Vinmonopolets søknad og behandlet denne ut ifra en helhetlig tilnærming. Gruppens vurdering inkluderer Vinmonopolets samfunnsansvar, Frogn kommunes samfunnsansvar samt uttalelser fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sentralt i gruppens vurdering var alkohollovens §3 som fastslår at det er Frogn kommunestyre som har i oppgave å godkjenne Vinmonopolets utsalgssted(er) med hensyn til beliggenhet.

Den oppnevnte arbeidsgruppen vurderte selv for og imot med hensyn til en nedleggelse av Vinmonopolets utsalgssted i Drøbak sentrum til fordel for opprettelse av en reetablering av utsalgsstedet på Drøbak City. Gruppen fant utsalgssted for Vinmonopolet kommersielt like attraktiv for så vel Drøbak City som for Drøbak sentrum.

Den oppnevnte arbeidsgruppen søkte videre å undersøke kvaliteten av dialogen mellom Vinmonopolet og gårdeier av eksisterende utsalgssted i Wienerbrødskjæringa. Dette med bakgrunn i at Vinmonopolet viste til dialog, samt hevdet at eksisterende lokaler ikke fungerte tilfredsstillende.

Frogn Næringsråd fant dialogen for fraværende. Lokalene er hva Frogn næringsråd oppfatter i sin tid spesielt tilpasset utsalgssted for Vinmonopolet. Drøbak City ønsket på sin side ikke offentliggjøre sitt tilbud til egnede lokaler.

Frogn Næringsråd konkluderte videre med at saken var prematur i forhold til det pågående arbeid med områdeplan for gamle Drøbak og området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Med ovenstående arbeidsprosess fattet gruppen sin beslutning og kunne støtte sine medlemmer med postnummer 1440 i at Frogn kommune ikke kunne anbefale å stille seg bak en beslutning fra Vinmonopolet om nedleggelse av sitt utsalgssted i Drøbak sentrum.

I forbindelse med behandling av saken i Frogn næringsråd sitt styre, kontaktet næringsrådets leder Ragnar Sørlie, samt eier av AMFI Drøbak City. Dette med informasjon om gruppens råd og med sikte på å innhente nye innspill som kunne bidra utfyllende og danne grunnlag for konstruktiv prosess. Som det fremgår av Amtas artikkel den 20.6. fant verken senterleder Ragnar Sørlie eller eier av AMFI Drøbak City, Thon Eiendom as, slik dialog av interesse.

Arbeidsgruppens råd ble den 26.4 behandlet av styret i Frogn næringsråd som resulterte i at Frogn Næringsråd den 14.5 sendte innspill til Frogn kommune ved Rådmann, ledere for de politiske partier og kommunens næringskonsulent.

I et intervju med Amta den 23.5 uttrykker Ragnar Sørlie seg overrasket og reagerer på Frogn Næringsråd’s innspill i saken. I avisen svarer Sørlie Frogn næringsråd, at næringsrådet med sitt innspill ikke forstår butikkdrift i praksis. Senterlederen uttrykker også at innspillet viser mangel på økonomisk og faglig forståelse for sakens kompleksitet, og at næringsrådet helt overser de bedriftsøkonomiske rammebetingelsene et statlig selskap må drifte etter. I artikkelen vektlegger Sørlie at AMFI Drøbak City er Frogn næringsråd sitt største medlem med sine 40 bedrifter.

Ragnar Sørlie vier det meste av sin taletid i avisens spalter til å gjøre seg til talsmann for AS Vinmonopolet og påstår at økt lønnsomhet for AS Vinmonopolet, samt HMS på sikt blir utfordrende med utsalgslokale i sentrum. Sørlie mener dagens utsalgssted krever store bruksendringer og at det i påvente av ny områdeplan, skaper stor usikkerhet rundt Vinmonopolets fremtid i sentrum.

Frogn kommune

Frogn kommune har behandlet saken i en rekke fora og administrasjonen ved kommunens Rådmann, innstilte på fortsatt beliggenhet i Drøbak sentrum. Rådmannen påpeker videre at det ikke fremkommer i søknaden om flytting ut av sentrum, at Vinmonopolet må finne nytt utsalgssted. I rådmannens innstilling vektlegger Rådmannen at lokaliseringen i sentrum forventes å ha avgjørende stor betydning for handelsnæringen lokalt i Drøbak sentrum. Ifølge kommunens rådmann vises det til at sentrum er mer utsatt for å tape sin attraktivitet dersom enkelte forretninger forsvinner. Rådmannen vektlegger også at tilreisende med båt kan velge andre havner som Sætre eller Son, som en potensiell negativ effekt.

I hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur (HOK) ble Rådmannens innstilling om å avslå søknaden om flytting vedtatt med åtte mot tre stemmer. Formannskapet og kommunestyret i Frogn fulgte senere opp og stilte seg negativ til nedleggelse av Vinmonopolets utsalgssted til fordel for etablering på Drøbak City. Saken ble i likhet med Frogn næringsråd behandlet etter alkoholloven.

Etterord

Den 20.6 går senterleder Sørlie kraftig ut mot Frogn Næringsråd sitt arbeid i å påvirke politikere i forkant av avgjørelsen om nedleggelse av Vinmonopolets utsalgssted i Drøbak sentrum til fordel for reetablering på Drøbak City. Bakgrunnen for Sørlies utspill er at innspillet fra Frogn Næringsråd ble vektlagt i rådmannens innstilling og den senere politiske behandlingen. Ragnar Sørlie gjentar sine utspill fra sitt intervju med avisen den 23.5 og repeterer påstander om fakta feil. Dette uten at vi er tilført kunnskap av Sørlie mht. hvilke faktafeil vi har begått. Sørlie mener videre innstillingen aldri burde vært presentert og at innstillingen er preget av personlig synsing og agenda. Til avisen gjentar senterets leder at agendaen er å beholde polet i sentrum for at det skal brukes som «redningsvest» for annen virksomhet og aktivitet.

Sørlie viser i samme artikkel til at kjøpesenteret er part i saken og medlem av Frogn Næringsråd, og derfor burde ha fått sine innspill hørt som en av samarbeidspartnerne i en slik prosess. Dette for å komme i posisjon, ifølge Sørlie, som i artikkelen innrømmer at Drøbak City er en konkurranseutsatt kjøpesenteraktør. Avslutningsvis påpeker Sørlie at han ikke ønsker å bli misforstått som en «dårlig taper», men opplever å ha blitt overkjørt av Frogn Næringsråd.

Frogn Næringsråd har i oppgave å påvirke i forkant av næringspolitiske saker. Frogn Næringsråd er av den oppfatning at de negative næringseffekter i dag er større ved å nedlegge Vinmonopolets utsalg i Drøbak sentrum enn hva den økonomiske gevinst vil tilføre ved flytting til kjøpesenteret AMFI Drøbak City. Frogn Næringsråd er ikke kontaktet av Vinmonopolet og forholder seg alene til statsselskapets søknad.

I AS Vinmonopolets søknad foreligger ikke alternativt forslag mht. etablering av filial på Drøbak City og er følgelig ikke behandlet av Frogn Næringsråd.

Kommunens områdeplaner for gamle Drøbak, Seiersten, Ullerud og Dyrløkke er ikke ferdigbehandlet.

Frogn næringsråd fastslår at kommunens administrasjon og folkevalgte organer, har konkludert saken identisk med Frogn Næringsråd. Frogn Næringsråd vil i forestående periode blant annet arbeide med innspill til områdeplan for Drøbak sentrum og for området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Vi håper med dette at Drøbak City og senterets 40 forretninger tar del i vårt arbeid til det felles beste for næringslivet i Frogn.