Et ansvarlig budsjett for Nesodden i 2017 - og årene som kommer

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevBudsjettet er den viktigste saken i kommunestyret hvert år. Nesodden kommunes budsjett for 2017 ble vedtatt 14. desember. Her gjør kommunestyret nødvendige prioriteringer for å møte store utfordringer vi står foran.

Utfordringer

Klimaendringene vi nå erfarer er vår tids mest alvorlige utfordring. Vi som styrer kommunen må handle før det er for sent, og aktivt drive fram omstilling hos enkeltmennesker, i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Klimaspørsmålet skal være førende for all politikk i Nesodden. Vi omsetter derfor nå en ambisiøs og omfattende klimapolitikk via budsjett, økonomiplanen, kommuneplan, klimaplan, beslutninger, virkemidler og tiltak.

Viktige utviklingstrekk gjør at kommunens utgifter vokser i årene som kommer: En sterk befolkningsvekst rundt Oslo vil kreve flere boliger, bedre infrastruktur, flere kommunale tjenester og investeringer. Mange lengelevende eldre og nye, lovpålagte oppgaver vil bety at en stadig større del av kommunebudsjettet må settes av til helse, pleie og omsorg. Med rekordmange flyktninger globalt, skal Nesodden ta ansvar for flere som trenger beskyttelse.

Samtidig som kommunens utgifter øker, flater veksten i norsk økonomi ut. Oljeinntektene reduseres, arbeidsledigheten når nivåer vi ikke har vært vant til. Nedgangen i økonomien vil merkes i offentlig sektor. Kommunesektoren kan forvente lavere skatteinngang og mindre overføringer fra staten.

Kommunestyret tar grep om økonomien

Kommunestyret har tatt styring, og redusert kommunens utgifter med flere titalls millioner de siste årene. Kommunen leverer i dag gode, kostnadseffektive tjenester på de aller fleste områder. Men det er ikke nok. For et år siden satte kommunestyret derfor ned et utvalg for å finne ytterligere sparings– og effektiviseringsmuligheter. Ut fra utvalgets grundige gjennomgang av ressursbruken i kommuneorganisasjonen, ba et bredt flertall i kommunestyret (alle unntatt Rødt) rådmannen om å legge fram et budsjettforslag som fikk Nesodden på kostnadsnivå med andre kommuner, og med et netto driftsresultat på 3 prosent.

En buffer, eller sikkerhetsmargin, er nødvendig. Nesodden kommune har små inntekter, og et nødvendig låneopptak som har vokst og vil fortsette å stige framover: En Oslo-nær kommune med vår vekst og vår befolkningsprofil har ikke noe valg. Vi blir nødt til å investere i både barnehager og boliger for eldre, samtidig som vi må bruke penger på daglig drift. I denne situasjonen er det helt uforsvarlig å budsjettere uten reserver. Uforutsette utgifter vil da kunne få store og øyeblikkelige negative konsekvenser for velferdstilbudet til innbyggerne.

Ingen liker å prioritere, men som i privatøkonomien har heller ikke kommunen råd til alt vi kunne ønske oss, eller kanskje trenger. Rådmannens første budsjettforslag innebar 17 millioner i nedskjæringer.

Mindre fra staten

Da statsbudsjettet kom, tvang strammere rammer rådmannen til å foreslå nye 17 millioner i kutt. Nytt inntektssystem, og endringer i finansieringen av enslige mindreårige asylsøkere, ga kommunen betydelig mindre enn KS sine prognoser tilsa.

Derfor har dette vært en uvanlig krevende budsjettprosess for de folkevalgte. Jeg vet at kommunestyret har satt pris på og forstått engasjementet folk har vist, samtidig som forsamlingen har ansvar for helhetlig pengebruk, og skal ivareta flere hensyn og interesser enn de som lar seg høre.

Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ta ansvar, og på Nesodden har vi takket være gode samarbeidspartnere i Høyre og MdG , og med støtte fra Venstre, også i år oppnådd et ansvarlig budsjett.

Kommunestyret har vedtatt et budsjett som er styrt av viktige politiske mål, som sikrer fremtidig tjenestetilbud og gode tjenester i 2017, og som det er grunn til å være fornøyd med. En god del av rådmannens forslag til innsparinger er reversert, alternative inndekninger er funnet, og vi har en akseptabel buffer på vel 2 prosent.

Nesodden kommune skal ha et godt og forsvarlig tjenestetilbud også i årene som kommer. Det viktigste vi som kommune kan gjøre framover er å få fart på det grønne skiftet, og levere god velferd ut fra lokale behov og prioriteringer. Staten må bidra mer, samtidig som vi som kommune skal fortsette å drive ansvarlig budsjettstyring, for stabile driftsrammer og mer økonomisk handlingsrom.

Nesodden kommune er et fellesskap vi alle er del av. Vi har et medansvar for å sørge for at alle føler at de hører til og kan leve godt i Nesodden. Sammen skaper vi det gode livet.

God jul og alle gode ønsker for 2017!

(Budsjett, økonomiplan og verbalforslag offentliggjøres på kommunens nettsider). 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags