Badeparkens historie er Drøbak bys historie

 Badeparken i Drøbak.

Badeparken i Drøbak. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI siste halvdel av 1800-årene hadde Drøbak opparbeidet seg et godt renommé som badeby og feriested. Drøbak ble også fra rundt 1875, kjent som et populært kunstnersted, ikke minst for malere og diktere. Sammen med badeturismen la dette grunnlaget for opprettelsen av parken i byen. Fram til dags dato er Badeparken i Drøbak et landemerke som er kjent langt utover byens grenser.

Jeg skal ikke i dette innlegge redegjøre for hele historien om Badeparken i Drøbak, men det er noen viktige knagger ved utviklingen av parken som vi i Arbeiderpartiet synes er viktig å ta med seg når vi i kommunestyret behandlet forvaltning og skjøtselsplan for Badeparken.

Da skipsreder Søren Parr bosatte seg i Drøbak i 1850 og kjøpte grunnen mellom Ringgården og kirken, ble det anlagt en park i engelsk stil med frukttrær, søylepopler og blomstrende busker og mange av disse plantene ser vi fremdeles vokser og pleies av kommunen i dag. Det ble også plantet en rekker med lindetrær som fremdeles står – dog kraftig beskåret – langs Niels Carlsens gate på oversiden av Parrstranda.

Fra 1850-tallet og frem til i dag har Badeparken gjennomgått en rekke forandringer og det er særlig etablering av Drøbak Bad som i dag fremstår som en viktig kulturhistorisk bygning og sammen med Varmebadet fremstår dette som en kulturminnemiljø det er særlig viktig å ta vare på.

Tone Merete Hauk-Hansen

Frogn Arbeiderparti

Frogn

Følg på: Facebook

I 1956 ble Drøbak Bad sammen med de andre bygningene i parken og hele parkområdet, solgt til Frogn kommune til den nette sum av 265.000 kroner. Og med dagens kroneverdi ville nok denne summen vært flere millioner. Byen sikret seg da et av de vakreste friluftsområder langs fjorden med 321 meter strandlinje, i direkte forlengelse av Badeparken og Gamleparken som kommunen allerede eide og hele området ble nå en offentlig tilgjengelig park. Resten av historien kjenner vi alle godt og vil kan alle være enige om at Frogn kommunes investering i 1956 var en god og langsiktig investering.

Arbeidet med både en forvaltning og skjøtselsplan for Badeparken har pågått lenge. På den ene side er det bra vi har fått et bredere kunnskapsgrunnlag både gjennom nye utredninger og innspillene fra en rekke ulike aktører innspill. På den andre siden har store deler av parken forfalt og vedlikeholde de senere årene har vært på et minimum. Dette skylles selvfølgelig også manglende ressurser og bevilgninger.

I tillegg til naturverdiene, er Badeparken et betydelige antikvarisk verdifullt område, som vi er forpliktet til å forvalte i et bærekraftsperspektiv, slik at de som kommer etter oss også kan få oppleve verdien av en nærmiljøpark og hva det bestyr for både trivsel og folkehelse.

På grunn av manglende ressurser og mangel på en helhetlig skjøtselsplan over lang tid, ser vi at det i dag at det er et skrikende behov for reparasjon og vedlikehold av både bygninger og andre installasjoner, i tillegg til en bærekraftig forvaltning og skjøtsel av planter og trær i parken.

Den planen som kommunestyret har behandlet skal være en prioritert plan, slik at vi sikrer og får igangsatt tiltak i de mest utsatte delene av parken så raskt som mulig. Dette gjelder både i et kulturminne perspektiv og at parken er en del av vårt antikvariske spesialområde og må forvaltes der etter.

Arbeiderpartiet er glad for at det ble utarbeidet en konsekvensanalyse for nettopp naturverdiene i Badeparken. Den gir oss viktig informasjon om de ulike naturtypene og det mangfoldet av naturmangfold som lever i parken. Vi er glad for at det i utredningen er vektlagt at en bør unngå bruk av maskiner og kjøretøy i parken, da disse medfører skade på jordstrukturen i parken og derigjennom rotsystemet for trær. Derfor er det avgjørende at det generelle forbudet mot kjøring i parken opprettholdes og forvaltes strengt slik at kjøring inn i parken kun kan tillates etter særskilt tillatelse og etter en kjøreplan for maskiner og bilers adgang til Badeparken. En slik kjøreplan bør utarbeides av kommunen i samråd med en arborist.

Arbeiderpartiet er glade for at forvaltningsplan for Badeparken nå er vedtatt. Vi er enige i at det skal legges bedre til rette for universell tilgjengelighet, der det ikke forringer kulturverdiene i parken. At det utarbeides en «hovedtrasé» med et fast dekke er positivt, men vi vil understreke at når dette arbeidet skal gjennomføres, må det gjøres på en skånsommåte som tar hensyn til eksisterende planter og trær og at anleggstrafikk gjennom Kirkeparken ikke bør forekomme. Som det fremkommer av konsekvensanalysen av naturverdiene, så må planlegging av anleggsarbeid gjøres i samråd med en arborist.

For å følge opp denne forvaltningsplanen vil deler av denne planen kommer til å koste mye. Det er antydet at det anslagsvis 10 millioner kroner bare til å reparere muren langs sjøen, som har smuldret bort. Midler til investeringer og drift av parken må avklares årlig gjennom kommunens handlingsprogram, og at hovedelementene for oppfølgingen må sikres med separat en budsjettpost.

Dersom det er noe som er unikt for Drøbak, er det jo nettopp Badeparken, og det at kommunen har greid å ta vare på den siden fra 50-tallet er bra, men vi har likevel sviktet når det gjelder å sikre de unike kulturverdiene i parken med nødvendig vedlikehold og reparasjon de senere årene. Dette må vi gjennom forvaltning og skjøtselsplanen klare, både med tiltak og tilstrekkelig med midler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags