En trygg og aktiv alderdom for alle – med omsorg i alle ledd

Av
DEL

InnsendtÅ legge til rette for lange gode liv er en av de viktigste oppgavene for fellesskapet. Vi må bidra til å skape et arbeidsliv med plass for eldre arbeidstagere og gi eldre mulighetene til å lære hele livet. Vi må sørge for at eldre får mulighet til å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Eldre med overskudd må få mulighet til å bidra. Deres erfaring, kompetanse og kunnskap må verdsettes og benyttes.

Vi skal leve mange friske og gode år som pensjonister. Dagens og fremtidas eldre stiller større krav og vil bestemme mer selv enn tidligere eldregenerasjoner. For mange begynner en ny vår når de går av med pensjon. Tid til seg selv, venner, barnebarn og fritidsinteresser. Stadig flere av oss lever lenger med et behov for gode liv med godt innhold og der også andre kan få gleden av de eldres engasjement, kompetanse og overskudd.

Det må legges vekt på tiltak som gir mer aktivitet og livsglede. Et aktivt liv styrker og forebygger sykdom og motvirker ensomhet. Derfor må møteplasser, aktivitetssentre og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen sikres gode vilkår. «Hospitalet» som sosial og aktiv møteplass må videreføres. Den kulturelle spaserstokken må styrkes. Vi vet at mosjon og kulturopplevelser virker forebyggende og helsefremmende i alle aldre. Det er derfor nødvendig å motivere og støtte opp om frivilligheten til å arrangere kulturaktiviteter, danne gå grupper, spisevenner, seniordans og lignende tiltak for eldre.
Frivillig innsats må komme i tillegg til den kommunale innsatsen, og ikke være en erstatning for den innsatsen ansatte og kommunens tjenesteapparat utfører.

Den dagen du trenger det, skal du få den hjelpen du trenger. Omsorg handler ikke bare om medisiner eller hjelp til å komme seg ut av senga, men like mye om hvordan vi har det alle timene vi er våkne: Fellesskap, en tur, musikk, god og næringsrik mat. For noe av det beste med Norge, er at vi tar vare på hverandre gjennom hele livet.

Arbeiderpartiet vil prioritere bedre eldreomsorg fremfor skattekutt til de som har mest. Vi mener eldrepolitikk drives best av kommunene. Vi vil bedre mulighetene for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig, satse på frihetsteknologi som et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen, og bidra til at alderdommen fylles med mening og mestring. Vi vil ha flere hele faste stillinger i eldreomsorgen og arbeide for flere lærlingplasser innen omsorgssektoren. Skal eldre få god omsorg, må det være nok folk på jobb. Arbeiderpartiet vil ansette flere i hele, faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber for heltidskultur.

I Frogn kommune er det behov for god kvalitet, kapasitet og fleksibilitet i eldreomsorgen. Eldre i Frogn er en mangfoldig gruppe, og omsorgstilbudet må speile dette. Det må innføres krav om hvilken kvalitet det skal være på eldreomsorgen. Kvaliteten i tjenestene varierer i dag. Det må gjelde fra enkle hverdagsoppgaver som hjelp til å handle, til behandling og pleie i helsebygg og på bofellesskap, til tilbud om god, sunn og appetittvekkende mat.

Alderdom handler om mye mer enn sykdom. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. De hjemmebaserte tjenestene må derfor styrkes. Det må satses på økt bruk av frihetsteknologi, slik at flere kan få oppfylt ønske om å bo trygt hjemme selv om helsa skranter. God frihetsteknologi vil måtte legge til rette for mer menneskelig kontakt og ikke mindre.

Antall omsorgsboliger må økes og etableres sentralt, slik at det blir enklere for de eldre å benytte kollektivtilbud og ha tilgang til matbutikk og andre tjenester som dekker daglige behov. I tillegg vil det gi eldre større mulighet til å nyttiggjøre seg kulturelle tilbud og aktiviteter. Arbeiderpartiet vil sørge for at tilbudet om boliger tilrettelagt for eldre blir bedre gjennom samarbeid og krav til utbyggere i store utbyggingsprosjekter slik at dette blir prioritert.

I dagens samfunn er det behov for å bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre gjennom å fortsette arbeidet for å beholde ressurssenteret for psykisk helse og rustjenester som det gode lavterskeltilbudet det er.

Arbeiderpartiet vil tilby brukere over 67 år en aktivitetstime i uken som del av den behovsprøvde hjemmebaserte tjenesten. Den enkelte skal selv bestemme hva timen skal brukes til.
Som del av nasjonal satsing skal demensomsorgen styrkes gjennom lovpålagt tilbudet om dagaktiviteter for demente. Støtten til pårørende og kunnskapen blant de ansatte om demens må styrkes slik at alle får en verdig alderdom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags