Livsmestring i skolehverdagen

Av
DEL

LeserbrevPolitikerne i Frogn har hatt mål om at vi skulle ha blant de ti beste skolene i landet og nå er dette målet nådd. Samtidig ser vi av kvalitetsmeldingen for skolen at det finnes elever som sliter med motivasjon og trivsel. Fortsatt faller elever helt ut av videregående opplæring og Ungdataundersøkelsen viser at flere elever gruer seg til å gå på skolen og stadig flere elever sliter med psykiske plager. Denne trenden viser seg også i studentundersøkelsen, som i tillegg til økning i psykiske plager viser at flere studenter opplever ensomhet enn tidligere. Mange studenter setter seg svært høye mål, samtidig som omfanget av selvmordstanker og selvskading øker.

Press både fra skole, foreldre og blant venner om å gjøre det bra på skolen blir av mange ungdommer oppgitt som en vesentlig årsak til at de opplever stress. Redselen for å skuffe foreldrene kan være stor. Årsakene til at det har blitt slik er nok sammensatt, men uansett årsak må vi sammen finne løsninger for å bedre barn, elever og studenters opplevelse av livsmestring. Vi må sørge for at tallene for psykiske plager ikke fortsetter å øke og vi må redusere andelen som faller utenfor.

Både politikere og lærerprofesjonen må stille seg spørsmålet på hvilken måte de bidrar til dette. Hvordan omtaler politikere skolen og de målbare resultatene? Hvilket fokus har de på det som ikke er så målbart og verdien av å mestre eget liv? Hvilket fokus har lærerne på at opplæringen skal danne hele mennesket, hvilke vurderinger skal gis og i hvilket omfang? Hvilke lekser blir gitt og hvor mye?

Nok lærere og lærere med riktig kompetanse er en nøkkelfaktor her, slik at de som møter elevene i skolehverdagen vet hvordan de kan legge til rette for utvikling av elevens evner på flere områder. Sosiallærer og skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle for de elevene som trenger noen å snakke med og som har kompetanse til å hjelpe disse elevene på områder der lærerne ikke har kompetanse. Pedagogisk-psykologisk tjeneste må på banen tidlig slik at de elevene som har lærevansker får tidlig hjelp. Sammen må vi sørge for at elevene vet at de har mye å bidra med uansett karakterer og yrkesvalg, at selv om vi er forskjellige så har alle en plass i fellesskapet.

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Opplæringen skal gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen. Skapende læringsprosesser er en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Kreative og skapende evner beriker samfunnet både for barn og voksne, i dagligliv og yrkesliv. Barn lærer derimot fort hva voksne forventer og skaperglede og utforskertrang forsvinner raskt om alt en gjør skal måles. Derfor må også barn oppleve at barndommen og skolehverdagen har en egenverdi.

I den sammenheng må lærere, foreldre, politikere og andre gode hjelpere som jobber for at barn skal få en god oppvekst; Husk at ikke alt som teller kan telles og ikke alt som telles teller. Med dette i bakhodet kan vi sammen jobbe videre for dem som er fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags