Til rådmann Hermansen: - Jeg vil sterkt anbefale å se på lokaliseringen på nytt

Trange forhold ved Husvikveien 5

Trange forhold ved Husvikveien 5

Av
DEL

LeserbrevKjære Rådmann Hermansen!

Jeg ser at kommunestyret i forbindelse med vedtaket om å plassere en institusjon for mennesker med rus- og psykiatrilidelser i Husvikveien 5, ga deg i oppdrag å undersøke om det finnes et bedre alternativ for plassering av et slikt bygg. I denne sammenheng vil jeg gjerne minne om det «rådet for personer med nedsatt funksjonsevne» sa om behovene som brukerne i denne kategori har. Dette var i 2015 og av 8 tomter kom Bilitt og en tomt ved «Kaserna» på Husvik opp som best, foran Husvikveien 5. Utvalget sier dette om de generelle behovene:

Størrelse, tilgjengelighet & Tilkomst

Aktivitet/ sysselsetting er viktig for alle mennesker. For målgruppen vil det være vanskelig med strukturerte/ planlagte oppgaver der en må forflytte seg geografisk. Det bør derfor kunne legges til rette for aktiviteter som kan gjøres spontant. Det er ønskelig å ha ett uteområde som muliggjør aktiviteter som fotball, «mekking», snekring, småprosjekter, gartnervirksomhet etc.

Alle tomtene ligger innenfor gangavstand til stoppesteder for offentlig transport. De fleste ligger også i gangavstand fra Drøbak sentrum. I tillegg er samtlige tomter tilgjengelig med bil (selv om flere av tomtene vil kreve en ny innkjørsel/parkerings-situasjon). Det ses på som en viktig kvalitet at beboere og ansatte har god tilgang til offentlig/privat transport og at det er tilgjengelig infrastruktur for hjelpeapparatet.

Beboergruppe

Beboere i forsterkede omsorgsboliger har behov og atferd som er krevende både for ansatte og naboer. Dette kan føre til konflikt og friksjoner med omsorgsboligenes naboer. Det er derfor ikke å anbefale at forsterkede omsorgsboliger plasseres i umiddelbar nærhet av skoler, barnehager og lignende. I tillegg kan beboerne ha et økt behov for ro og privatliv.”

Jeg skal ikke bruke plass til å sitere utvalgets ønsker hva angår romprogrammet, bortsett fra å peke på at romprogrammet på Husvikveien 5 står i skjærende kontrast til denne «ønskelisten», kanskje for å få plass på den lille tomten? Det kan vel heller ikke sies at plasseringen gir den «landlige ro» som utvalget sier er ønskelig for beboerne. Se vedlagte bilde.

Utvalget sier videre i en spesiell vurdering av de enkelte tomtene:

Vurdering:

BILITT: Tomten vurderes å ha en fin størrelse, med rikelig plass.... Skogholtet som dekker store deler av tomten vil kunne ved behov gi en rekke muligheter for friluftsaktiviteter og skjermede utearealer.

Det er relativt kort vei inn til Drøbak sentrum med bussforbindelse ol. Tomtens isolerte karakter vurderes som positiv da den tilbyr fred og ro uten å være helt frakoblet mulighetene for å delta på sentrumsspesifikke tilbud/aktiviteter. At tomten ligger i nærheten av barnehage vurderes som negativt i denne sammenheng.

Tomten er uregulert. I kommuneplanen er aktuell del av eiendommen vist med LNF formål. Tiltaket innebærer en detaljregulering i strid med arealformålet i kommuneplanen, noe som kan by på utfordringer med gjennomføring og reguleringstid.

Den avskjermede plasseringen gjør Bilitt til en godt egnet tomt for forsterkede omsorgsboliger. Å kunne bruke eksisterende skogholt som delvis buffer mot eksisterende boligmasse gir den egnethet og demper spørsmål om potensielle nabokonflikter. Såfremt skogholtet blir hogget for å sikre nok lys vurderes solforholdene for å være gode. Totalt vurderes eiendommen som godt egnet for formålet da den tilbyr en svært god kombinasjon av landlige omgivelser og avskjerming uten å være for langt fra sentrum.”

Jeg siterer dette for å minne om disse vurderingene, som for en lekmann virker svært fornuftige og med en vinkling «til beste for målgruppen». Jeg har store problemer med å se at disse synspunkter ble tatt med i vurderingen da Frogn Kommune bestemte seg for å plassere institusjonen midt i Verneområdet i Gamle Drøbak og på en smal og trang tomt. Jeg vil sterkt anbefale å se på lokaliseringen på nytt og da i lys av disse vurderingene.

Tore Erlandsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags