Nesodden kommune har nå vedtatt å legge ut et forslag til ny kommuneplan på høring. I høringsperioden er det viktig at Nesoddens innbyggere sier sitt om planene, før den skal til endelig behandling til høsten. Det er ikke umulig at innspill i høringsperioden kan føre til betydelige endringer.

Hovedgrepet i planen er at 80% av all bygging skal enten i Tangen-området eller i Fagerstrand sentrum, inkl Statoil-tomten. Det er ikke garantert at Akershus fylkeskommune er enig i dette, og de kan komme til å kreve at 80% skal skje rundt Tangen sentrum, og at 20% skal spres på resten av Nesodden, inkludert Fagerstrand. I så fall kreves det en betydelig revidering av planen, og trolig også en revidering av hva som anses som Tangen sentrum. Enten vi går videre med ett eller to sentre så bygger dette på pålegg fra regionale myndigheter om å bygge tettere, og som vi ikke uten videre har lov til å fravike. Så spørs det likevel om det er mulig å justere det mer enn det som ligger i de regionale planene. Mye av ideen bak den regionale planen for areal og transport er fornuftig. Det handler om å begrense at for store areal bygges ned, og om å legge til rette for at flest mulig skal bo slik at man har flest mulig viktige funksjoner innen gå- og sykle- avstand, og at vi bor tett på kollektivknutepunkt, slik at vi begrenser bilkjøring mest mulig. 

Vi må derfor regne med at det i løpet av noen år blir tettere i Tangen sentrum og områdene rundt. For Miljøpartiet De Grønne er det da avgjørende at det bygges mest mulig miljøvennlig, og at det ved større prosjekter anlegges grønne tak og andre grep som både er bra for folk og miljø. Mulighetene for det er styrket i kommuneplanen, selv om det må følges opp i videre reguleringsplaner. 

Vi foreslo å ta vare på en del av nærskogen, som den bak Vanntårnet som er foreslått som utbyggingsområde. Det fikk vi ikke flertall for. Vi er også skeptiske til om det egentlig er rom for så mye fortetting i borettslagene og rekkehus-områdene rundt Tangen. Nå får innbyggerne si sitt. MDG er positiv til at det skjer en viss boligbygging på Nesodden, da det gir muligheter for ungdom og andre som ønsker å etablere seg. Vi foreslo likevel å nedjustere veksttakten fra et snitt på 150 boliger pr år til 100, for å minske utbyggingspresset og så det kan bli lettere å sikre at veksten skjer på en god måte. Det ønsket ikke kommunestyrets flertall. Desto viktigere å sørge for at det som bygges blir miljøvennlig og på måter som understøtter et godt lokalsamfunn.