Storskole – en dårlig idé

Av
DEL

LeserbrevStorskole – en svært dårlig idé!

Onsdag 19 juni kommer rådmannens innstilling om sammenslåing av Alværn og Tangenåsen ungdomsskolen opp til behandling i kommunestyret. Bakgrunnen for dette er en forventet økning i elevtallet de neste årene. De styrende politikerne har også i en årrekke unnlatt å rehabilitere Nesoddskolenes bygningsmasse. Nullalternativet ble ikke ordentlig utredet, dvs. å beholde skolestrukturen slik den er i dag, og å rehabilitere grendeskolene. Den nye planen innebærer nedleggelse av Alværn skole, utvidelse av kapasiteten på Tangenåsen ungdomsskolen til en storskole for 810 elever med 9-parallelle klasser på 30 elever. Disse skal plasseres på toppen av Tangenten.

Forskning

Det finnes absolutt ingen forskning som viser at storskoler gir bedre læring i sammenligning med småskoler. Dette innrømmes i kommunens vurdering av ny skolestruktur «Pedagogiske argumenter vil derfor normalt sett ikke være avgjørende for eventuelle endringer i skolestrukturen». Rødt bare spør. Er det virkelig slik at pedagogiske argumenter ikke er vesentlige for kommunen når de skal utvikle skolestrukturen på Nesodden?

Det forties i utredningen av Nesodden fremtidige skolestruktur at det finnes forskning som viser negative konsekvenser av storskoler!

Mange forskningsstudier viser at lærerne føler seg mer ansvarliggjort for elevenes læring og trivsel ved små skoler enn ved store skoler og at elevene lærer bedre.

Elever med læringsvansker og sosialt vanskeligstilte elever får det dårligere i en storskole enn i en mindre skole.

Det er høyere risiko for at en elev skal droppe ut av skole i en stor enn i en mindre skole.

Det finnes ingen sosiale fordeler som taler for en sammenslåing. At det er viktig å trives sosialt på skolen for å prestere bra er all forskning enig i. Samhold, inkludering, og gode relasjoner skaper et godt læringsmiljø. Mobbing er et av de alvorligste sosiale problemene i norsk skole. I en mindre skole er det lettere å fange opp mobbing som rammer elever. Videre ivaretar vi muligheten for at en elev som mistrives sosialt kan bytte skole ved å opprettholde dagens skolestruktur med flere skoler.

Grendeskolene som f.eks. Alværn skole er viktig for lokalmiljøet som et naturlig samlingspunkt og kulturarena. Slike naturlige samlingssteder er viktig å videreutvikle i nærmiljøene for å styrke de sosiale fellesskapene.

Rus

Rusproblematikken på Nesodden er velkjent. Vi ligger betraktelig over landsgjennomsnittet i rusmisbruk blant ungdom. En sentralisert storskole reduserer lokal kontroll og oversiktlighet og fratar foreldrene muligheten til å engasjere seg i like stor grad som i en mindre skole. Et stort og uoversiktlig miljø heller forsterker enn motvirker dårlige tendenser blant ungdom. Dette burde politikere ta på alvor.

Økonomi

Kommuneplanen legger opp til en fortetting og urbanisering av Tangen sentrum, som eneste argumenter for en sentralisert skole. Den planlagte sammenslåingen viser til reduserte kostnader ved bussing av elever i den nye Tangenåsen storskole. Da har man gjort en dårlig samfunnsanalyse. Det er et kjent fenomen at når et sentrum fortettes flytter eldre og enslige inn, mens familiene med små barn flytter vekk fra sentrum. Dvs. mange av storskolens elever må busses til en sentralisert skole.

Det finnes ingen pedagogiske, miljømessige, sosiale eller økonomiske fordeler ved å legge ned velfungerende skoler når man forventer befolkningsvekst.

Tangenåsen ungdomsskolen ble bygget så sent som i 2012.

Dersom man går inn for en sammenslåing og salg av tomten til Alvern skole, hva skal kommunen gjøre når kapasiteten på Tangenåsen storskole om ti år blir sprengt, og kommunen ikke har flere tomter til å bygge ny skole?

De fleste nesoddinger, som er innflyttere, har flyttet hit på grunn av Nesoddens nærhet til natur, sjø og det mangfoldige gode miljøet på halvøya. Ikke for å bo i Tangenby eller busse ungene sine til skolen.

Rødt lover å kjempe omkamp mot storskoler på Nesodden etter valget, hvis planen går gjennom i kommende kommunestyret. En sammenslåing av ungdomsskolene er dårlig skolepolitikk, dårlig samfunnspolitikk, dårlig miljøpolitikk og dårlig økonomisk politikk både i et kortsiktig, men spesielt i et langsiktig perspektiv. 

Olga Papalexiou

Første kandidat for Nesodden Rødt, Nesoddtangen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags