Førjulstiden i barnehagene er preget av mye hygge og forventning, det er en spennende periode for barnehagebarna som skaper minner og positive opplevelser. Men som barnehageforeldre møter man også på utfordringer knyttet til dette. Hvilket innhold mener de forskjellige kommunale barnehagene det er greit å ha i førjulstiden, og i hvor stor grad tar barnehagene hensyn til mangfoldet i folks feiring av julen?

Etter å ha undersøkt litt med Nesodden kommune, viser det seg at det er variasjoner i innholdet i de forskjellige kommunale barnehagene. Barnehagene må forholde seg til rammeplanen og diskutere innholdet i juleforberedelsene med foreldrene, men det føres ikke noe tilsyn i forhold til dette fra kommunens side. I rammeplanen gis det rom for tolkning av begreper, og det er nok også variasjoner i hvor stor grad foreldregruppene involveres i planleggingen. Konsekvensen av dette blir da at mye styres av de personlige meningene til de ansatte i den enkelte barnehage.

I noen kommunale barnehager bruker man eksempelvis juleevangeliet og julesalmer aktivt i førjulstiden, og man tar barna med til kirken på såkalte julevandringer. Når man som forelder stiller kritiske spørsmål til dette religiøse innholdet, har jeg erfart at det gjerne begrunnes med at det religiøse innholdet er viktig for at barna skal lære om de norske juletradisjonene og den norske julefeiringen.

Jeg mener det derfor er viktig å presisere at juleevangeliet og julesalmer hører til en kristen julefeiring. Det er mange i Norge som feirer jul uten et kristent innhold, og denne andelen av befolkningen er økende. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er noe som foregår i hjemmet for dem som ønsker det for sine barn. Barnehagen skal også respektere barnas trosfrihet samt foreldrenes oppdragelsesrett. Når man aktivt bruker forkynnende religiøse tekster, mener jeg at det går ut over det å lære barna om religion og livssyn. Vi har mange livssynsnøytrale og inkluderende fortellinger og sanger om julen man heller kan bruke, og så kan man bruke noe tid på å fortelle barna om hvordan folk med forskjellig livssyn feirer jul.

Snakk med barna om at for noen mennesker er fortellingen om Jesus og jomfrufødselen i juleevangeliet en viktig og sentral del av feiringen. Da har man snakket om det nevnte evangeliet, uten å aktivt ta det i bruk, og man har snakket om kristen julefeiring. Snakk med barna om at for andre så handler julen om fellesskap, inkludering, samvær med familie, tid til refleksjon og aktivitet, uten at dette er knyttet opp mot en religion. Da har man snakket om humanisme og humanistisk julefeiring. Videre feirer noen jul med et innhold som bygger på andre religiøse fortellinger enn den kristne fortellingen, mens noen, av religiøse eller andre årsaker, ikke feirer jul i det hele tatt. Og så bør de få vite noe om at jul har blitt feiret siden førkristen tid, og at det da var en feiring av lyset og vintersolverv. På mange måter er dette fortsatt et element i julefeiringen, og mange juletradisjoner stammer fra før-kristen tid. Julefeiringen slik den fremstår i dag er et sammensurium av skikker og tradisjoner fra mange livssyn og tidsepoker. «Den norske julefeiringen» og «den norske juletradisjonen» er altså så mangt. Det er dette budskapet det bør være fokus på å lære barna i barnehagen. Da bruker man rammeplanen godt, og man oppfyller punktet om at barnehagene skal lære barna om religion og livssyn.

Barnehagene skal jobbe for inkludering og å unngå utenforskap, og her er vi inne i kjernen av problematikken rundt førjulstiden. Når en barnehage velger å bruke forkynnende tekster og salmer i samlinger med barn ned til 3 år, så gjør man jo mest sannsynlig dette fordi de ansatte i barnehagen har en personlig mening om at dette er riktig å gjøre. Ikke-religiøse foreldre som synes det er feil at barnehagen skal lese forkynnende tekster for sitt barn, blir da tvunget til å be om at barnehagen skal gjøre en alternativ aktivitet med barnet under disse samlingene. Men det 3 år gamle barnet har ingen forutsetning for å skjønne hvorfor det ikke skal være med på samlingen, og det er heller ikke mulig å forklare dette på en god nok måte overfor så små barn. Og i denne situasjonen mener jeg at barnehagen bidrar til utenforskap. Spørsmålet mitt er da om det er nødvendig av barnehagen å bruke disse tekstene i samlinger for barn ned til 3 år når man har et vell av gode inkluderende og nøytrale alternativer innen julefortellinger og julesanger? Er det viktigere å ta hensyn til det personlige livssynet til de ansatte i barnehagen enn å jobbe for en inkluderende førjulstid for alle barna i barnehagen på tvers av religion og livssyn?

Juletiden er noe de fleste av oss ser frem til og koser seg med, og alle vi som har barn ønsker å gi de gode og positive opplevelser i forbindelse med julen. Da mener jeg det viktigste av alt er at alle føler seg inkludert, og at man kjenner på et fellesskap, uavhengig av tro og livssyn. Stikkord som ofte brukes om julen er fellesskap, nestekjærlighet, omsorg for hverandre, inkludering og et ønske om fred. Disse stikkordene og verdiene er universelle og kan ikke knyttes opp mot en spesifikk tro. Det er dette det er viktig å lære barna om. Fellesskap og mangfold. Og da tar man også barnas trosfrihet på alvor.

Foreldre som mener det er viktig at barnet skal lese og lære juleevangeliet og julesalmer, har mulighet til å gjøre dette hjemme, eller ta de med til en kirke for at de skal lære dette. I de kommunale barnehagene bør det være fokus på inkludering og å motarbeide utenforskap. Religionsfrihet er et offentlig ansvar. Religionsutøvelse må overlates til familiene.

Heldigvis nytter det å engasjere seg. Jeg har selv nylig erfart at det er mulig å få en god dialog med barnehagen om hvordan opplegget i førjulstiden bør være, og at det er vilje til endring og økt bevissthet rundt temaet når det blir tatt opp. Når dette igjen fører til økt fokus på inkludering, mangfold og fellesskap i barnehagen, ser man at det er mulig. Jeg håper alle kommunale barnehager ser verdien av dette.

God jul, uansett hvorfor og hvordan du feirer den!