Først, så det er sagt, Frogn er en meget god kommune å bo i. Flertallskonstellasjoner av forskjellige partier har gjennom mange år sørget for gode vedtak som har sikret gode bo- og oppvekstmiljøer, en god skole, regulerte områder for næring som Drøbak City områdene og nå sist Måna og Holt.

På kultur og idrett er bygging av nytt Flerbrukshus og Idrettspark på Seiersten godt i gang. To store prosjekter som vil være viktige møteplasser for kultur og idrett. Til høsten starter byggingen av nytt helsebygg på Ullerud som vil fange opp alle de krav som settes til en moderne omsorgstjeneste. Alt dette er investeringer til flere hundrer millioner kroner.

For Høyre er det viktig å få gjennomført disse prosjektene på en god måte og bli ferdig med det, før all verdens ny prosjekter settes i gang.

Gamle Drøbak, kommunens juvel

Gamle Drøbak, sentrum i byen vår, er kommunens juvel. Over hundrer av år har tettstedet vokst og etter hvert tatt form som det vi ser i dag. 20. august 2017 kan vi feire 175 år siden Drøbak fikk bystatus.

Ny verneplan er under utarbeidelse slik at stedet med sin spesielle trehusbebyggelse, sikres og bevares. Her må hensynet til bevaring kobles opp mot de hensyn som må tas når husene enten benyttes til bolig eller næringsformål. Dette er vanskelig, objektene må vurderes individuelt og verneplanen må være klar på hvilke kvaliteter som skal vektlegges. Planene må motivere huseierne til å bevare for framtiden.

Drøbak med sine trehus og andre «rare» hus trenger de få åpne rommene, som bla. Bankløkka og noen få hager representerer. Da blir teorien om at man skal bygge Drøbak innenfra og ut med kanskje et rådhus eller annet stort offentlig bygg på Bankløkka helt feil. Noe fortetting tåler Drøbak, men det blir erfaringsmessig svært dyre prosjekter, og kan ikke regnes som noe boligreserveområde av betydning.

Nye boligområder

I et leserinnlegg fra et annet partis ordførerkandidat, antydes det at jeg «har hørt om områdeplanen» Dyrløkke, Ullerudsletta til Seiersten, men ikke har tro på at det kan bli det nye bolig- og næringsområde for Frogn.

I planene skisseres det opp en boligmasse på hundrevis av leiligheter pluss næring i dette området. For Høyre blir det en for stor fortetting med store og høye blokker. Høyre prioriterer utbygging av Kolstad i tråd med kommuneplanen.

Sammen med andre områder i utkanten av Drøbak, vil dette kunne gi boliger også for førstegangsetablerere, noe vi i dag absolutt mangler.

Nye utfordringer

Selv om vi lokalt, politikere og administrasjon, har løst de fleste oppgavene (vi til nå har stått ovenfor) på en god måte, står vi fortsatt foran mange nye utfordringer og krav som må løses. Hvordan organiserer vi oss for å få de beste oppvekstvilkår, den beste skolen, den gode eldreomsorgen og arenaer for kunst, kultur og idrett?

Frogn Høyre vil innføre tiltak som gir oss god og rask saksbehandling i byggesaker. Nye miljøtiltak, kommunikasjon og pendlerparkering er høyaktuelle problemstillinger som må løses. Høyre har tro på at med et godt samarbeidet mellom kommunens kompetente administrasjon og ansatte, frivilligheten og næringsliv, vil vi med Frogn Høyres politikk, beskrevet i vårt program, løse fremtidens nye utfordringer på en god måte. Høyres program finnes på www.frogn.hoyre.no

Frogn Høyre har

til høstens kommunevalg satt sammen en valgliste med engasjerte, lyttende og kunnskapsrike borgere fra Frogn som vil føre forutsigbar politikk de neste fire årene.

Husk å benytt din stemme og stem helst Høyre.