Regjeringen liberaliserer bruk av vannscooter og fra 18. mai i år er det fritt fram for bruk av vannscooter som om det er en båt.

Med økende trafikk og stadig flere og mer hurtiggående fritidsbåter, vil bruk vannscooter medføre en økt sikkerhetsrisiko, økt støy og stress, i tillegg til at det vil påføre fuglelivet langt mer påkjenning enn vanlig båttrafikk som ferdes på fjorden.

Frogn Arbeiderparti mener det er for mange store negative konsekvenser ved å likestille regelverket for bruk av vannscooter med båt. Nå vil vi få flere vannscootere med høyere fart nærmere land, økt konkurranse om vannflaten og mindre plass for rekreasjon og naturopplevelse og fjorden vil i økende grad bli en motorsportarena. Økt aktivitet og konkurranse om fjorden gir vil også være i konflikt  med badende og andre som ferdes på vannet og deres sikkerhet.

Fjorden og kysten utenfor Drøbak er en av de mest populære områdene langs Oslofjorden. Det er stor aktivitet både ved stranden og i fjorden av badende, brettseilere og folk som padler og ror. Vi mener at friluftsliv, støyfrie naturområder, sikre viktige områder for vilt og hekkende sjøfugl, er viktigere å ivareta for allmenheten, enn å legge til rette for økt motorisert ferdsel med vannscooter som har til formål å bare kjøre rundt på fjorden.

Oslofjorden er ett felles friluftslivs- og rekreasjonsområde for store deler av Østlandet.

Men nå har regjeringen overlatt til kommunene å utforme et lokalt regelverk for bruk av vannscooter. Da er det avgjørende at alle kommunene innenfor Oslofjordområdet blir enig om et felles regelverk. Vi kan ikke risikere at det er et sett regler på Nesodden og et annet i Frogn og Vestby. I indre Oslofjord vil de kunne bli inntil 8 ulike lokale forskrifter, en for hver av kommunene i Akershus og Oslo kommunen i tillegg til Buskerud. Arbeiderpartiet mener at en felles nasjonal forskrift hadde vært enklere å forholde seg til for de som kjører vannscooter enn 8 ulike kommunale forskrifter.

Men vi har dårlig tid – badesesongen er i gang, padlerne har allerede vært ute på fjorden i mange måneder, fuglene hekker og sommersesongen står for døren med ferierende barnefamilier. Men nå Regjeringen har lagt til rette for at vi står i en situasjon som er uoversiktlig og utrygg for mange – derfor er det uansvarlig å oppheve regler for bruk av vannscooter for noen utvalgte brukere av sjøen, uten å ta hensyn til alle de andre som oppsøker rekreasjon og friluftsliv ved og på fjorden.