Frogn Høyre tok opp demensomsorgen i Eldrerådet og i Hovedutvalget for helse, omsorg og sosialetjenester. Her kom det frem at det er ventelister til de fleste tjenester til personer med demens. Rådmannen skal nå utarbeide en lokal demensplan med oversikt over fremtidige behov for tjenester til personer med demens. Målet med en Demensplan er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med demens og deres pårørende i fellesskapet.

Det forventes antallet personer med demens vil fordobles mot 2040 - og det er derfor demens angår hele samfunnet. Vi vet vi lever lenger, og vi vet det vil blir flere eldre som utvikler demens. Et demensvennlig samfunn handler om å se og å gjøre de små tingene. Personer med demens og deres pårørende må sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

Frogn kommune står overfor flere utfordringer når det gjelder tilbud til personer med demens. Økende andel personer med demens. Det går dessverre ofte svært lang tid før en demensutvikling blir fanget opp av helsepersonell, rett og slett fordi kommunen ikke vet om personen. Det må legges tilrette for at personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode og tilpassede tjenester. Det må blir mer åpenhet om demens.

De fleste personer med demens bor hjemme, så lenge det er mulig. En person med demens har behov for trygghet, aktivisering, mestring og livsglede. Det kan være svært krevende for pårørende, som må være tilstede hele døgnet. Pårørende har behov for avlasting i hjemmet slik at de kan dyrke egne interesser, venner og muligheter for å gjøre ærender. Frogn kommune mangler varierte og tilpassede tjenester til de hjemmeboende og pårørende som trenger avlastning i hjemmet.

Frogn kommune har flere gode tilbud til personer med demens men dessverre ventelister på nesten alle opprettede tilbud i kommune. I tillegg til varierte tilbud i hjemmene til pårørende, ser det ut som det er behov for å øke kapasiteten på tilgjengelige tilbud som dagsenter, omsorgsbolig og tilpassede sykehjemsplasser. Det er også viktig at vi kan tilby tjenester til yngre med demens sykdom.

For å kunne tilpasse de økonomiske rammene for fremtidige behov til personer med demens, ønsker Frogn Høyre en lokal plan for demensomsorgen høsten 2022.