Skolebygg er et tema som vekker mange følelser og engasjement, også hos oss i Høyre. Vår hjertesak er å skape en skole der alle kan lykkes. Målet er at alle elever skal trives og kjenne på mestring i skolen.

En viktig del av dette er gode og moderne bygg som tilrettelegger for variert undervisning, og sikrer gode arbeidsforhold for de ansatte. Elevene, lærerne og de andre ansatte på Myklerud har i altfor mange år slitt med et utdatert og utfordrende skolebygg. Derfor er det på høy tid at det etableres en ny barneskole på Fagerstrand, og vi i Høyre mener fremdeles at denne bør bygges på Myklerud-tomten. Vi er dermed uenige om administrasjonens syn på saken, som anbefaler at den nye skolen bygges i nærheten av Bakkeløkka. Dette er det flere grunner til.

Høyre ser positive sider både ved Bakkeløkka- og Myklerud-alternativet. Allikevel virker det som at administrasjonen har lagt vesentlig større vekt på argumentene som taler for Bakkeløkka, enn de som taler for Myklerud. Myklerud har store, grønne og varierte uteområder, og grunnen er allerede lagt. I tillegg vil man kunne redusere klimagassutslipp om deler av den eksisterende bygningsmassen kan gjenbrukes eller rehabiliteres. Videre blir de negative sidene ved Bakkeløkka-alternativet knapt kommentert, eksempelvis at en plassering her forutsetter kjøp eller ekspropriering av privat eiendom.

Dernest er Myklerud-tomten såpass stor at det ikke burde være noe problem å sørge for en god løsning for såkalt «skole i drift», slik administrasjonen hevder. Ender man opp med paviljonger som en midlertidig klasseromløsning for deler av elevmassen, kan disse flyttes rundt for å minske bråk for barna.

Vi stusser også over at administrasjonen legger så stor vekt på at skolen bør ligge innenfor vekstsonen. Fagerstrand er ikke større enn at Myklerud kan betraktes som et sentrumsnært område, som de aller fleste barn kan gå eller sykle til. I tillegg anser vi det som positivt at man kan ta i bruk en større del av kretsen enn kun «sentrumsområdet».

Prosessen med å etablere en ny barneskole på Fagerstrand har vært mer tid- og ressurskrevende enn nødvendig. Høyre mener at tiden nå er overmoden for å komme videre. Det fortjener elevene, de ansatte og resten av innbyggerne på Fagerstrand. Høyre vil stemme for Myklerud-alternativet, og kjempe for at de allerede avsatte midlene går til investeringer i nybygg fremfor midlertidig oppussing.