Uttrykket «barndommen varer livet ut» baseres både på kunnskap og erfaring. Barndommen bærer vi alle med oss lik en ryggsekk hele livet. Og vi preges i betydelig grad av hva som fyller sekken. Noen med en sekk av gode og verdifulle opplevelse. Noen med tunge, vanskelige og traumatiske opplevelser fra hjem, barnehage, skole og fritid, som livet igjennom gir ulike typer livsbelastninger for fysisk og psykisk helse. Helt inn i voksenlivet Og alderdom.

Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet for 2021 er nå klar. Den viser at de fleste av de 442.000 elevene som har svart melder om gode læringsmiljø. Men den sier og at 6 prosent av landets elever opplever at de har blitt mobbet på skolen 2 og 3 ganger i måneden, eller oftere. Omtrent på samme nivå som årene 2019 og 2020.

6 prosent høres lite ut. Men dette er totalt svært mange enkeltskjebner. Den viser og at tallene ikke går ned, til tross for at kampen mot mobbing blir høyt prioritert av alle politiske nivå. Mobbetall som både er nedslående og alarmerende.

Frogn kommune

Under daglig ledelse og utøvelse av barnehage og skolepersonell i Frogn, blir det daglig lagt ned store ressurser gjennom planlegging og utøvelse for å minimere og forebygge problemene. Så tidlig som mulig. Likevel er det altfor mange som « faller igjennom», også i Frogn, og får opplevelser som fyller «ryggsekken» til den enkelte.

Hovedutvalget for Opplæring og Kultur i Frogn får til hvert møte oppdatering av situasjonen og utviklingen av de ulike forebyggende og behandlende tilbud. Blant annet en årlig Kvalitetsmelding for grunnskolen, som berører situasjonen bredt.

Som medlem av utvalget er det viktig å ta denne innover seg, og lytte til de som til daglig er nærmest problemstillingene. Her siteres noen viktige innspill fra det lokale Undervisningsforbundet til siste Kvalitetsmelding.

«Meldingen beskriverat at altfor mange elever opplever skolehverdagen som vanskelig, som opplever mobbing og ikke trives i skolen. Elevene opplever uro i klassen. Lærerne som skal forebygge i klassen og iverksette tiltak inn mot den enkelte elev står daglig i disse utfordringene, føler seg ofte handlingslammet og kommer til kort.

Tid til å sette seg ned å prate med de elevene når de trenger det, er ikke til stede. Støttefunksjoner som helsesykepleier, psykolog, og PPT rådgivere er ikke tilgjengelig til det daglige. Den enkelte lærer blir stående alene med utfordringene, og må dekke ovennevnte roller. Vi er bekymret over elever som er stille og ikke sier ifra om sine utfordringer i skolen.». Hele uttalelsen fra Undervisningsforbundet finnes i Sak 3/ 22, Kvalitetsmeldingen for Frognskolen 2020- 2021 på kommunens hjemmeside.

Her behøves det å satse videre. Fra alle. Foreldre. Lærere. Assistenter. Politikere. Å ikke gi opp. Og la alle kreative forslag fra alle hold, om endringer/ forbedringer fra alle nivå må tas på alvor og vurderes nøye. Målet må være så store forbedringer som mulig til neste års Kvalitetsmelding.