Fagerstrands sjøside har en fantastisk beliggenhet. Tungindustrien er avviklet og store avstengte arealer langs fjorden frigjøres til glede for befolkningen. Her kan vi få et unikt bomiljø og varierte arbeidsplasser.

På Nesodden er det et stort engasjement rundt utviklingen på Fagerstrand sjøside, både fra innbyggerne, nærmiljøet og blant kommunepolitikerne.

For ikke lenge siden hadde Nesodden Arbeiderparti et innlegg i Amta, der de er tydelige på at de ønsker betydelig næringsutvikling på området. Bakgrunnen er ønsket om en bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser.

Tomten har et areal på 190 mål. I Arbeiderpartiets innlegg uttrykker de seg kritisk til at «kun 20 mål settes av til næring», og at dette kun utgjør ti prosent av tomtearealet.

Her er det behov for en oppklaring. Det er forskjell på et tomteareal og regulert tomteutnyttelse, dvs. hvor mange kvadratmeter som kan bebygges til henholdsvis næring eller bolig.

Vi har hatt god dialog med kommunen over en tiårsperiode om hvordan vi kan utvikle tomten best mulig. I grove trekk planlegger vi for om lag 20.000 kvm næring, og mellom 500 - 700 boliger. Med en snittstørrelse på 75 kvm per bolig, vil dette samlet sett utgjøre om lag 37.500 - 52.500 kvm bolig. Det gir en næringsandel på opptil 35 prosent av de byggbare kvadratmeterne.

Det er en langt større næringsandel enn det Arbeiderpartiet har oppfattet.

Enda viktigere blir det å fylle disse 20.000 kvm næring med produktive arbeidsplasser som skaper liv på Fagerstrand sjøside. Eksempelvis vil store lagerlokaler i liten grad bidra til arbeidsplasser. Målet må være å få flest mulig arbeidsplasser per kvadratmeter næring.

For det er behov for flere arbeidsplasser på Nesodden. Der er vi helt enig med Arbeiderpartiet. Lokale arbeidsplasser gir mindre behov for reising, og vil føre til en bedre kommuneøkonomi. Dette er derfor målsettinger vi helhjertet støtter opp om.

Arbeiderpartiet mener også det bør bygges næring før det åpnes for å bygge boliger. Men for utbygger, må det være realisme i hva som lar seg gjennomføre og i hvilken rekkefølge.

For at prosjektet skal være bærekraftig og la seg gjennomføre økonomisk, må det være en riktig balanse i andel bolig og næring. 20.000 kvm næring på Fagerstrand sjøside har en relativt høy risiko. Et grunnleggende prinsipp i næringsutvikling er blant annet at leieprisene forsvarer byggekostnadene. Risikoen reduseres dersom andel bolig kan gi økonomisk trygghet for utbygger og dekke opp for et sannsynlig nullsumspill på næringsdelen.

For å få til en god utvikling på Fagerstrand er det avgjørende med god dialog mellom utbygger, kommuneadministrasjon og politikere, slik at slike sammenhenger synliggjøres. Det vil vi gjerne bidra til. Uten en god og konstruktiv dialog er det krevende å få til en utvikling av området.

Vi ønsker å løfte dette området som har vært i vårt eie i over 100 år. Vi ønsker å opparbeide en kai – i samarbeid med kommunen – slik at Fagerstrand kan kobles på hurtigbåten mellom Slemmestad og Oslo. Derfor kjøpte vi også Univar-tomten nå før jul. Det gjorde vi for å forhindre at det kom ny tungindustri eller annen aktivitet på tomten, som ville vært uforenlig med vår visjon for fremtidens Fagerstrand.

Vi ønsker at Fagerstrand sjøside skal bli et unikt, levende lokalsentrum med enestående tilgang til sjøen, kyststier, turstier og grøntarealer.

Vi ønsker en levende sjøside, en riktig miks av boliger og næring.

Alt ligger til rette for dette. Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven sammen med lokalbefolkningen, kommunen og politikerne.