Gå til sidens hovedinnhold

Et moderat Høyre er et bedre alternativ enn et radikalisert Ap

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Etter Arbeiderpartiets varslede markante kursendring mot venstre og tilnærmingen til SV vil en stemme til Høyre være et godt alternativ for tidligere Ap-velgere på Nesodden som ønsker fortsatt stø kurs og ansvarlig økonomistyring.

Gjennom nesten åtte år har Høyre og Arbeiderpartiet på Nesodden hatt et godt og konstruktivt samarbeid med utgangspunkt i en felles forståelse av de store, strukturelle linjene i utviklingen av kommunen og behovet for en ansvarlig tilnærming til styringen av kommunens økonomi. Tidligere ordfører Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet skal ha en stor del av æren for etableringen av et lokalt samarbeid mellom to partier som i rikspolitikken ofte anses som hovedmotstandere, men som har det til felles at de begge sees på som ansvarlige styringspartier med vilje til å ta et helhetlig ansvar. Begge partiene har selvfølgelig forfektet sine egne standpunkter i saker som følger mer tradisjonelle rikspolitiske skillelinjer, men dette har vært håndtert fra sak til sak med gjensidig aksept og respekt.

Gjennom samarbeidet og en rekke budsjettforlik har det blitt skapt gode resultater som vi fra Høyres side både vedstår oss og gjerne viser til. I fellesskap har vi bl.a. lyktes med å gjenvinne styringen med økonomien i Nesodden kommune. Fra nesten ikke å ha reserver i det hele tatt står kommunen i dag, etter flere år med god og målrettet økonomistyring, med reserver på om lag 200 millioner kroner. Dette er egenkapital som gjør at kommunen vil være i stand til å møte de store investeringsbehovene vi står overfor de neste årene innen helse, omsorg, skole og barnehage.

Gjennom disse årene har vi vært utsatt for et vedvarende press fra andre partier i kommunestyret med et helt annet og mindre ansvarlig forhold til langsiktighet i budsjettarbeidet. I fellesskap har vi stått mot presset om mer offensiv pengebruk og de gode resultatene i økonomien kan vanskelig bestrides.

I siste del av perioden har det imidlertid blitt stadig klarere at Sandbergs etterfølger som ordfører, Truls Wickholm har ønsket seg et linjeskifte for Arbeiderpartiet og har gjennomført en prosess med å flytte lokalpartiet lenger mot venstre og inn i et forpliktende samarbeid med SV og MDG. Wickholm med sin bakgrunn som stortingspolitiker snakker mye om rikspolitiske skillelinjer og ser ut til å være mer motivert av en mobilisering mot regjeringen enn viktige strukturelle saker vi har stått og vil stå overfor i Nesodden kommune. Han antyder imidlertid et linjeskift i denne typen strukturelle saker også, men unnlater å være veldig spesifikk. Det er imidlertid all mulig grunn til å tro at fremtidige kompromisser vil ligge betydelig nærmere den linjen SV har stått på enn den linjen som har vært fulgt til nå.

Arbeiderpartiet er selvfølgelig i sin fulle rett til å endre kurs og finne nye samarbeidspartnere. Det er heller ikke andre partiers anliggende hvordan beslutninger er fattet og forankret. Det er imidlertid lett å skjønne at det i rommet som nå oppstår finnes moderate AP-velgere som ikke uten videre vil sette pris på partiets nyorientering. Dette erfarer vi i samtaler med velgere under valgkampen. Vi er også kjent med at flere av partiets listekandidater verken var orientert om eller hadde akseptert retningsvalget.

Nesodden Høyre har gjennom sitt programarbeid og gjennom praktisk politikk vist at vi vil holde fast på den kursen vi har fulgt de senere årene. Vi fremhever spesielt:

• Fortsatt ansvarlig økonomisk politikk med vekt på kostnadskontroll og effektivisering, men uten innføring av eiendomsskatt.
• Bygging av ny ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall i Skoklefall-området og etablering av ny barneskole på Tangen.
• Fortsatt stabil vekst og utvikling av Nesodden kommune i tråd med den vedtatte kommuneplanen. En moderat og forsvarlig boligvekst som sikrer tilstrekkelig tilgang på nye boliger til unge og bevaring av grendelagene.
• En positiv og fordomsfri holdning til private bidrag gjennom tjenesteproduksjon i den kommunale velferden. Brukernes ønsker og behov gjennom fritt brukervalg skal stå i sentrum, ikke ideologi.

For velgere som ønsker videreføring av en ansvarlig økonomisk linje og som fortsatt vil ha en forutsigbar og stø kurs i utviklingen av kommunen, vil et moderat Høyre være et bedre alternativ enn et Arbeiderparti i drift som gjør seg avhengig av SV, et parti som har stått for helt andre verdier de siste årene.

Kommentarer til denne saken