Neste helg skal Unge Høyres landsmøte behandle forslag om å tillate fleksibel skolestart for 1. trinn. Akershus Unge Høyre mener det er i strid med prinsippet om tilpasset opplæring.

Til høsten starter det rundt 60.000 barn i 1. klasse. Det er tusenvis av forventningsfulle og spente barn som med skrekkblandet fryd entrer klasserommene for første gang. Med seg har de ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Ingen barn er like, heller ikke når de er seks år og skal starte på skolen.

Det er skolens oppgave å tilpasse undervisningen slik at elevenes behov blir møtt, og at de blir sett som individene de er.

Å tillate fleksibel skolestart er å gi et signal om at det er elevene som må tilpasses skolesystemet, og ikke skolen som skal tilpasse seg eleven. Skolen skal møte elevene på deres premisser og forutsetninger, og ikke sortere dem etter skolemodenhet for å bedre tilpasse seg skolen. Dersom elevene skal begynne å tilpasse seg skolen, bryter det med prinsippet om tilpasset opplæring.

Det er et viktig grunnprinsipp at skolen skal gi elevene like muligheter. Det betyr ikke at de skal starte med like forutsetninger, da alle elever er ulike. Elevenes første møte med utdanningssystemet skal ikke være å bli rangert og sortert etter modenhet. Da er heller løsningen å sikre bedre overgang fra barnehagen til skolen, og sørge for at elevene blir møtt med opplæring tilpasset deres forutsetninger.

En slik ordning vil også være enormt ressurskrevende. I dag er det PPT som vurderer skolemodenhet for barn som søker om fremskutt eller utsatt skolestart. Dersom PPT skal gjøre dette med alle barn, vil det gå utover PPTs allerede pressede kapasitet og ressurser. Da er det mye bedre å bruke ressursene på å sikre elevene en god og differensiert undervisning.

Den norske skolen er god, men den kan alltid bli bedre. Å tillate fleksibel skolestart mener vi vil gjøre det motsatte. Elevene skal møte et trygt og godt skolemiljø som ser dem som individer, og kan hjelpe dem til å nå deres mål. Da kan vi ikke sortere dem ut ifra modenhet i en alder av seks år.