Det fremsettes mange ulike påstander om den nylig vedtatte arealplanen for Nesodden kommune.

Realiteten er at den er blitt til i et samspill mellom nasjonale føringer, lokale politikere, fagfolkene i kommunen, interesseorganisasjoner og direkte innspill fra utbyggere og innbyggere. Også FNs bærekraftmål er en del av føringene.

Veldig mange av innspillene har gått i samme retning og gitt en plan som er restriktiv, gir nye verktøy til å styre veksten, og stiller krav til gode og grønne bomiljøer. Tidligere har vi hatt en vekst som ikke har vært i tråd med planene våre. Det blir det nå en slutt på! Nå gir vi et tydelig signal om hvordan kommunen vil utvikle seg, med to definerte sentrumsområder på Tangen og Fagerstrand.

Her ligger også noe av bakgrunnen for det noen kaller økt vekst. Fagerstrand skal ifølge planen kunne vokse med like mange boliger som Tangen, men for Tangenområdet vil veksten som legges inn i planen ikke bli høyere enn det den har vært. Veksten som kommer vil også bli mer konsentrert og kontrollert. Ingen vekst skal kunne komme uten at man har kontroll på behovet for skole, barnehage, gangveier, vann og avløp.

Enkelte har hevdet at store utbyggere har hatt sterk påvirkning på planen. Det er en ganske urimelig påstand. I arbeidet med planen har det vært mange innspill fra store utbyggere som har blitt forkastet. De fleste fordi de ville bygge i grøntområder eller på dyrket mark. På Tangen er det Nesodden kommune som eier en stor andel av tomtene som det vil kunne bygges på. På Fagerstrand er den gamle statoiltomta privat eid, men å gjøre denne tomta, og dermed sjøen, tilgjengelig for alle, er et rimelig unisont ønske.

Næringsforeningen har spilt inn ønske om flere næringsarealer som kan skape arbeidsplasser. Det er nå derfor avsatt 2000 nye dekar som kan brukes til næringsformål. Rene næringsformål er doblet fra 400 til 800 dekar.

Skogen bak vanntårnet, som i høringsforslaget var avsatt til kombinerte formål, er tilbake som grøntområde.

Området mellom Prix og Heia barnehage har fått en grøntkorridor for vilt. Berger- skogen er grøntområde, og deler av kommunens tomt i samme område er også gjort om til grøntområde. Totalt er det tilbakeført et område fra boligformål til grøntområder tilsvarende 2- 600 boliger. Nesoddmarka har fått bestemmelser som er juridisk bindende, dagens retningslinjer har ikke vært det.

Nesten hver uke får jeg innspill fra folk som opplever vanskeligheter med å skaffe en rimelig bolig. På Nesodden utgjøres kun syv prosent av boligmassen av leiligheter, og det gir et dårlig tilbud til ungdom, eldre, eller personer som har en svakere økonomi. Husbanken gjør oss oppmerksom på at det finnes grupper i kommunen med grei økonomi, men som likevel trenger sosialhjelp fordi Nesodden mangler mindre og billige boliger. Andre opplever endring i økonomien som følge av jobbskifte, skilsmisse eller lignede, og vil av hensyn til familie og barn ønske å bli boende med venner og i barnas skolekrets. Dette kan være utfordrende å få til i dag. Derfor har det vært viktig å legge til rette for mindre leiligheter, og ikke kun mer av det vi har i dag.

Ønsket om at Nesodden skal ta ansvar for klima har også vært viktig, og vi må legge til rette for mer kollektivbruk, gåing og sykling for å redusere utslipp fra transport. Vi må også ta vare på flere grøntområder som kan binde co2.

Kommuneplanen er summen av alle innspill, krav og politiske ønsker. Ingen har fått det akkurat slik de ville, men alle har blitt hørt, og diskusjonene har gjort resultatet bedre. Takk til alle som har bidratt!