I april 2021 ledet jeg et formannskapsmøte der det var bred enighet om at en ny barneskole trengtes på Fagerstrand, og at den burde ligge i sentrum, ved Bakkeløkka, der vi har bestemt at det aller meste av befolkningsveksten vil komme de neste 20-30 årene. Bare Arbeiderpartiet var ikke klare til å støtte Bakkeløkka-alternativet i fjor.

I forrige uke behandlet formannskapet så spørsmålet om hvor den nye barneskolen skal ligge: På Myklerud, som i dag, eller ved Bakkeløkka? Kommunedirektøren mente Bakkeløkka-området var best. Allerede i dag bor dobbelt så mange barn innenfor 1 kilometer fra Bakkeløkka som fra Myklerud. I framtida vil det være fire ganger så mange. Potensialet i at skolen skal bli flittig brukt utenfor skoletid er mye større i et framtidig sentrum enn på Myklerud. 

Antakelig vil ingen av dagens barn få gå på en ny skole uansett hvor den legges – derimot vil en Myklerud-løsning antakelig bety at mange av dem et par års tid må velge mellom å busses til andre skoler, eller å ha tilhold i brakker i kombinasjon med støy. Med Bakkeløkka slipper de det. Med Myklerud må trolig skolen rives og så bygges ny. Med Bakkeløkka vil kanskje den gamle skolebygningen på Myklerud kunne bli stående etter at den slutter å være skole, og kan ha nyttig etterbruk en del år. På Myklerud vil ny flerbrukshall måtte bygges; på Bakkeløkka er det kapasitet i ungdomsskolens eksisterende hall for å dekke begge skolenes behov.

Slik blir det mer sannsynlig å finne rom for svømmehall.

Til tross for disse argumentene og flere til, var jeg denne uka den eneste i formannskapet som stemte for Bakkeløkka-alternativet.

Hva hadde endret seg siden april 2021?

FAU ved Myklerud, som ønsker at skolen fortsatt skal ligge der, har vært meget gode lobbyister overfor oss folkevalgte. Kommunen fikk også nylig utført en spørreundersøkelse via sms til innbyggerne i Myklerud skolekrets. 46 prosent av de som ble spurt, svarte, og av dem igjen foretrakk 65 prosent Myklerud. Det betyr at 30 prosent av de som ble spurt, sa de foretrakk Myklerud. Det var definitivt flere enn dem som foretrakk Bakkeløkka, men den klart største gruppa var altså de som valgte å ikke svare eller som ikke hadde noen preferanse.

LES OGSÅ:

Hvorfor er vi folkevalgte?

Det er selvfølgelig helt greit å mene at meningen til FAU ved Myklerud eller disse 30 prosent i en sms-undersøkelse er viktigere enn alle de andre kriteriene for valg av barneskole (saksframlegget viser at Bakkeløkka-alternativene gjennomgående skårer bedre eller likt med Myklerud på de andre kriteriene). Selv føler jeg likevel at vi da skulker jobben som velgerne har satt oss til å gjøre:

Saksframlegget med vedlegg er på noen hundre sider, og jobben vår som folkevalgte er faktisk å lese dem. Det lurer jeg litt på om alle i formannskapet hadde gjort. I alle fall han som mente at saksframlegget ikke brakte noe nytt, og at en beslutning om plassering på Myklerud burde vært gjort for lenge siden.

Hvorfor har vi en administrasjon?

De som viste tegn til faktisk å ha lest saksframlegget viste ikke nødvendigvis så mye mer respekt for administrasjonens arbeid. Flere mente at saksframlegget overdrev positive sider ved Bakkeløkka-området og motsatt for Myklerud. For eksempel mente Jørgen Lorentzen fra Arbeiderpartiet at saksframleggets sammenlikning av antall elever bosatt innenfor en radius på 1 km, var irrelevant – ettersom rett til skolebuss inntreffer ved 2 og 4 km avhengig av klassetrinn. Som om poenget med avstandsberegningene var å minimere buss? Målet er selvsagt at flest mulig skal gå eller sykle til skolen – faktisk har kommunestyret vedtatt et mål om at alle barn uten rett til skoleskyss skal gå eller sykle til skolen innen 2030. Tror formannskapet virkelig at alle 6-åringer går året rundt når de har et par kilometer til skolen, så lenge det finnes gang- og sykkelvei? 

Enhver barneskoleforelder i 2022 vet at det ikke er tilfellet. Jeg har snakket med familier i Strandlia, som bekrefter det som for meg er helt naturlig, nemlig at kjøring av de yngste barna til Myklerud er vanlig særlig i vinterhalvåret. Strategien vi har for sykkel og gange oppsummerer godt: 

«Avstand og alder er viktige faktorer som påvirker barn og unges transportmiddelvalg. Blant barn (6-12 år) som bor nærmere skolen enn 500 meter, velger nesten 90 prosent å gå eller sykle. Når avstanden er 2-3 kilometer, er andelen redusert til 40 prosent (Amundsen 2018).»

Hvorfor vedtar vi planer?

Strategien for gange og sykkel er enstemmig vedtatt. Det samme gjelder vår aller viktigste plan, kommuneplanens arealdel. Den har en bestemmelse som sier at «all vekst i persontransport skal skje med kollektiv, sykkel og gange.» Vi har vedtatt at vi skal gjøre det vi kan for å forme Fagerstrand på en mer bevisst måte enn hvordan bygda er blitt til de siste tiårene. Sentrum skal bygges og fortettes med flere tilbud rundt Skogheimkrysset – fra Bakkeløkka og ned til Sjøsiden. Hvorfor vedtar vi slike planer hvis de bare er ment for festtaler?

Innsigelse vil være en velsignelse for Fagerstrand

Heldigvis tror jeg ikke vedtaket i formannskapet om plassering av skolen på Myklerud vil bli stående. 

Etter behandling i kommunestyret 22. juni er neste steg å lage et planprogram, konsekvensutrede og så detaljregulere for skole der. Det tar minst halvannet år. Formannskapet har i løpet av ett år snudd tvert om fra Bakkeløkka til Myklerud, så da kan flertallet snu på nytt – ikke minst når det uansett kommer et kommunevalg i mellomtiden.

Og skulle ikke det skje, er det store sjanser for at fylkeskommune og statsforvalter vil protestere på planene – det som heter innsigelse. Som kjent var de svært skeptiske til at Fagerstrand skulle få en stor del av befolkningsveksten på Nesodden, ettersom bygda i dag er for bilbasert. Det var til slutt departementet som tillot det, men det var da på betingelse av at veksten skulle bygge et framtidig sentrum rundt Skogheimkrysset. Hva vil stat og fylke si om den kanskje største offentlige investeringen på Fagerstrand i dette århundret undergraver det kompromisset?

Mitt håp er at kommunestyret 22. juni forstår at det å gå videre med planlegging av ny barneskole kun på Myklerud er å spille høyt med framtida til barna på Fagerstrand, for det er mye som kan stoppe en ny skole der.

Om vi da ikke har utredet noe alternativ til Myklerud, har vi mistet dyrebar tid for å få på plass en ny skole. Å planlegge og bygge ny skole tar uansett mange år. Det er lite trolig at noen av dagens elever vil få gå på den, så la oss ikke ta større risiko enn nødvendig: Heldigvis er det relativt lite ressurskrevende å nå gå videre med å lage planprogram og konsekvensutrede Bakkeløkka- alternativet parallelt med Myklerud, rett og slett fordi Bakkeløkka-området, som del av planene for Fagerstrand sentrum, uansett må detaljreguleres med alt det medfører. Derfor hadde kommunedirektør foreslått en alternativ innstilling til formannskapet om å ta ett steg videre nå med både Bakkeløkka-tomtene og Myklerud. Da vil vi både kunne sammenlikne dem bedre før et endelig valg, og vi vil unngå risikoen som ligger i å legge alle eggene i én kurv allerede nå. Forslaget fikk kun SV og MDGs stemmer.

Plassering av en ny barneskole for Fagerstrand er kanskje den mest definerende beslutningen vi som kommunestyre tar for Nesoddens sørlige sentrum i dette århundret. La oss være folkevalgte som snakker med våre medborgere, bruker administrasjonens arbeid og respekterer planene vi selv har vedtatt. Slik ender vi på den riktige siden av historien.