Bakgrunnen for at vi i kommunen nå bruker mye ressurser på å ta riktig valg for fremtiden, om barnehage- og skolestrukturen skal endres er at det blir stadig færre barn som starter på skolen.

Jeg vil utfordre den etablerte sannheten. «Alle vet nå at det blir for få barn, vi må gjøre noe» Vi er alle enige om at lærere som lønnes, for ja når vi snakker om å spare penger så er det lønnskostnader vi skal kutte, ikke kan undervise for tomme klasserom. Jeg tror dog at sårbare elever, som ofte krever mye ressurser, profitterer på mindre klasser og dermed lærere som har tid til å se og møte barn slik de trenger. Så er spørsmålet om det er en luksus vi ikke kan unne oss?

Akkurat som Frogn kommune driver sine tjenester som de billigste i sammenliknbar kommunegruppe, og ønsker å spare ytterligere med å kutte i lærerstillinger. Dersom vi møter barn med riktig voksentetthet og lærere som opplever å mestre og trives, vil det ha store positive samfunnsmessige konsekvenser også for økonomi. Vi vet at mange unge strever i dag, og det er veldig krevende i form av spesialundervisning og at noen faller utenfor. Den luksusen handler om ambisjoner, satsing og langtidsperspektiv. Planlegging og strategi.

For barnetallene går opp igjen! Det er kun noen år at prognosene viser at det vil være færre skolestartere. Denne prognosen tar ikke innover seg at det er en aldrende befolkning som etter hvert fristiller mange hus, som trenger barnefamilier for å opprettholde standard og bymiljø. Den tar ikke innover seg at Frogn er en vekstkommune! Som både får fristilte midler pr. skole, dette av statsbudsjett 2022 i tillegget, og forventes å ta imot forventet befolkningsvekst som en distriktsgruppe 2 i SSBs analyse. (SSB.no, publisert 18. august 2020) Vi kan ikke bare se på historiske tall og ren statistikk, som i tilfelle krever ny skole etter 8–10 år da barnetallene går opp igjen! Vi må også se på tilflytting gjennom planlagt boligbygging, innvandring, generasjonsskifte, demografiske forskjeller i skolekretsen. I grunnlaget for sviktende barnetall er også utkanten av Frogn tatt med, men Dal skole er jo fredet i denne prosessen. Sentrumsområdene som de resterende 4 barneskolene sogner til, der øker befolkningstallet! Frogn er en kommune som altså forventer vekst og er uttalt viktig å opprettholde tjenestene fra rikspolitisk hold.

Vi kan ikke vedta en prinsippbeslutning om ny struktur nå, ikke basert på tall som ikke er gode nok. Verken reelle barnetall eller kostnadsanalyser for om det trengs en strukturendring. Dersom Frogn som en attraktiv vekstkommune kan tilby innflyttere barnehageplass, så vil dette løse seg av seg selv, tror jeg.

Kartet vedlagt er hentet fra SSB, «Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart»