MDG sier at Høyre ikke vil snakke om kommunens økonomiske utfordringer, her har MDG tydeligvis sovet i timen. Vi har imidlertid andre løsninger enn MDG. Der MDG ønsker å innføre eiendomsskatt og tilpasse skolene til færre elever, ønsker Høyre å legge til rette for flere boliger slik at skolene fylles opp og kommunes økonomi styrkes.

Henrik Mathisen, gruppeleder i Frogn MDG, argumenterer i et leserinnlegg i Amta 4. juli i år for hvorfor Frogn kommune må innføre eiendomsskatt. MDG hevder at Frogn ligger i gjeldstoppen blant norske kommuner og at halvparten av kommunens gjeld skyldes Bølgen og moderniseringen av Seiersten idrettsarena.

Her er MDG omtrentlig i sin beskrivelse. Frogn kommunens nettogjeld var i 2021 på 2,4 milliarder kroner (kilde SSB). Rangert etter gjeld per innbygger ligger Frogn på plass 100 av 356 kommuner. Gjelden knyttet til Bølgen og Seiersten idrettsarena utgjør mindre enn en tredjedel av kommunens gjeld.

Samtidig må kommunens langsiktige økonomi styrkes. Høyre har derfor gjentatte ganger fremmet flere tiltak som vil gi bedre kommuneøkonomi, blant annet:

  1. legge til rette for boligbygging slik at kommunen får flere innbyggere, spesielt barnefamilier
  2. utvide tilbudet til kommunens eldre med flere trinn i omsorgstrappen
  3. satse på digitalisering og smartere måter å levere kommunens tjenester på
  4. skjerme de brukerrettete tjenestene når kommunens budsjett skal salderes

MDG vil sikkert si seg enige i flere av punktene. Når det kommer til den praktiske politikken erfarer vi likevel at det er vesentlige forskjeller.

MDG mener at flere innbyggere ikke vil styrke kommunens økonomi. Eller som de hevder i sitt leserinnlegg «Skatteinntekter fra nye innbyggere blir delvis spist opp av behovet for ny infrastruktur og nye tjenester, delvis jevnet ut i skatteutjevningen mellom kommunene».

Det er riktig at det er skatteutjevning, samtidig beholder kommunene minimum 40 prosent av økte inntekter selv. Hadde Frogn, i perioden 2013-2020, realisert målsettingen om 150 nye boliger i året, ville vi hatt ytterligere 660 boliger og 1470 innbyggere i 2021. I tråd med beregningsreglene for kommunenes frie inntekter, ville dette gitt Frogn 82,5 millioner kroner mer i årlige frie inntekter.

Så ville flere innbyggere medført høyere kostnader. Samtidig ville 440 flere barn i aldersgruppen 0-17 år gitt bedre utnyttelse av kommunens skolekapasitet og hindret nedleggelse av barnehager. Resultatet ville vært styrket kommuneøkonomi og en mer balansert befolkningssammensetning.

Les også

Høyre vil ikke snakke om de økonomiske utfordringene i Frogn kommune