Verneforeningen er svært bekymret for hvordan kommunen skal makte å løse de store og krevende oppgavene de er pålagt innen kulturminnevern, når de nå ønsker å fjerne byantikvarstillingen.

Kommunen har juridisk ansvar og er myndighet for kulturminnevern etter plan- og bygningsloven.

Dette innebærer at kommunen forvalter et av landets mest verdifulle kulturmiljø, Gamle Drøbak, som består av cirka 900 bygninger hvor cirka 450 ble oppført før 1900.

Når byantikvarstillingen fjernes står kommunen uten solid og dedikert kulturminnefaglig kompetanse og kunnskap i plan- og byggesaker.

Verneforeningen mener det er uheldig at det er bevaring av de sårbare kulturminneverdiene som må vike i realpolitikken, når verdier settes opp mot hverandre i budsjettbehandlingen. Vi trenger ikke festtaler, men at vår kulturarv verdsettes fra sak til sak i hverdagen.

Vi trenger ikke festtaler, men at vår kulturarv verdsettes fra sak til sak i hverdagen.

Styret i Verneforeningen Gamle Drøbak

Etter en lang og grundig planprosess ved bruk av fagkompetanse og politisk kapasitet over nærmere 10 år, vedtok kommunen en ny områderegulering for Gamle Drøbak i mars 2021. Gjennom et innholdsrikt plankart og mange nyanserte bestemmelser skal planen særlig ivareta Drøbaks særpreg av nasjonal interesse, både eksisterende bebyggelse og ved nybygg.

Samtidig er det viktig å erkjenne at en god plan for bevaring ikke er nok i seg selv, for vi vet at kulturminnevern er krevende både i plan- og byggesaker.

For at områdeplanens formål skal kunne realiseres forutsettes det en stor grad av kulturminnefaglig forståelse og kunnskap, og politisk vilje.

For å skape forutsigbarhet og lojalitet til demokratiske vedtak er det nødvendig at bestemmelsene i områdereguleringen videreføres i detaljregulering og ved dispensasjon.

Verneforeningen er av den oppfatning at siden områdereguleringen er relativt ny, er det nå særlig viktig at kommunens forvaltning fra sak til sak statuerer gode eksempler for hva det vil si å drive en god og forsvarlig kulturminnefaglig politikk i samsvar med gjeldende plan.

I denne sårbare fasen trenger planen å få «satt» seg. Dette forutsetter tilgang på tilstrekkelige ressurser, og byantikvarens rolle er her svært viktig. Derfor trenger vi folkevalgte i kommunen som er bevisst hvilke konsekvenser det får å fjerne byantikvarstillingen.

Kulturminneforvaltning er et kunnskapsbasert fag, og byantikvarstillingen har bidratt til å danne en bred forståelse i organisasjonen for hva, hvordan og hvorfor vi skal ivareta kulturarven i Frogn.

For en kommune med stadig utskiftning av ansatte på plan- og byggesaksavdelingen vil det være et konstant behov for opplæring av saksbehandlere innen kulturminnefaglig kompetanse fra en byantikvar, for at kommunen skal makte sitt store forvaltningsansvar på området.

Les også

Her er beviset for at Ginas bolig gikk helt til topps: –Så moro