Frogn Venstre har hittill i denne perioden gjort viktige prioriteringer i oppvekstsektoren.

For det første har vi har levert et verbalvedtak om at det skal gjennomføres et systematisk arbeid med å øke kompetansen til de ansatte i barnehage og skole til å samtale med barn om kropp, seksualitet og grenser. Dette er viktig fordi barn som er utsatt for overgrep bruker i snitt 17,5 år og fortelle om det, og vi vet at disse barna har økt risiko for bredt spekter av psykiske og somatiske problemer og lidelser, inkludert rusavhengighet. Mange barn som vokser opp med vold, overgrep og krenkelser i hjemmet kjenner ingen annen virkelighet. Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen. Gjennom året har vi fått orienteringer om at arbeidet er godt i gang, og barnehageadministrasjonen har faktisk gått ut og takket for vedtaket. For de har oppdaget hvor lite kunnskap de egentlig hadde om dette tema.

Den andre store prioriteringen Venstre har gjort denne perioden er en overordnet oppvekstplan.. De som jobber i barnehage og skole har en bevisst satsning på tidlig innsats, men det å være en fellesskapskommune innebærer at vi også trenger å ha med psykososiale tjenester, helse, frivillighet, kultur og ikke minst de foresatte med på laget. Ved å ha en overordnet oppvekstplan kan man legge tydelige føring for hvordan de alle som jobber med barn og unge skal samhandle, den kan synliggjøre felles satsningsområder eller felles visjon. Oppvekstplanen er nå under utarbeidelse, og vi får en disposisjon til behandling i HOK i første møte i 2022. Som utvalgleder har jeg også foreslått at kommunen årlig skal arrangere en oppvekstkonferanse åpent for alle interesserte der vi kan ha dialoger og foredrag med og for hele fellesskapskommunen. Innbyggere, ansatte og folkevalgte.

Den siste store prioriteringen Venstre har tatt til ordet for i denne perioden, er det siste vedtaket i forbindelse med dette årets Handlingsprogram. En økning av kompetanse i barnehagene våre. Vi vet at alt starter i barnehagen: sosiale utfordringer, eller sosial mestring. Ekskludering eller inkludering. Språkutvikling, gode matvaner. Vi vet at en god barnehage forebygger frafall fra videregående, og at frafall fra videregående er den viktigste indikator for frafall fra arbeidslivet og psykiske plager. Og barnehagen er ikke lengre en oppbevaringsplass for foreldrene, men har vist seg å være den første, og antakelig viktigste pedagogiske institusjonen i et menneskes liv. Og da må de fylles med mennesker med formell pedagogkompetanse. Frogn sin seneste oppvekstprofil viser at vi ligger langt under Viken og landet for øvrig i pedagogdekning. Derfor skal har vi nå vedtatt at frognbarnehagen skal ha en økt lokal pedagognorm der 50% av ansatte skal være barnehagelærere. Vi mener dette også vil være et virksomt grep for å tiltrekke seg flere barnehagelærere fordi de ikke vil sitte med like stort faglig ansvar alene.

Frogn Venstre gjør denne perioden stor satsning for at alle som vokser opp i Frogn skal ha en oppsiktsvekkende god oppvekst.