Frogn Høyres ordførerkandidat Sigbjørn Odden har nok en gang presentert partiets virkelighetsfjerne løsninger og gitt misvisende opplysninger om kommunens økonomi i flere debattinnlegg i Amta de siste dagene. Høyre framstår beklageligvis ikke som et økonomisk ansvarlig parti med disse uttalelsene.

Når det gjelder kommunens gjeldsbyrde, vil Odden bare diskutere gjeld per innbygger. Dette er interessant nok, men det sier lite om kommunens evne til å håndtere gjelden. Det er ikke slik at jo flere barn man har, jo lettere er det å betjene boliglånet, for å trekke sammenligningen til privatøkonomien. Man er nødt til å relatere gjelden til inntekten for å kunne uttale seg meningsfylt om gjeldsbyrden. Relatert til inntekt ligger Frogn kommune i gjeldstoppen i Norge, og det bør være åpenbart at umiddelbare tiltak må til for å redusere gjelden.

Den neste feilen gjelder nettopp inntekten. Odden påstår at Frogns skatteinntekter per innbygger er den 30. høyeste i landet. Dette er misvisende og irrelevant i denne sammenhengen. Det er innbyggernes skattebidrag som er det 30. høyeste, men det er ikke Frogn kommune som sitter igjen med disse pengene. Frogn kommune er nødt til å forholde seg til faktisk inntekt etter at andre kommuner med større behov har fått sitt etter utjevning og fordeling. Realiteten viser at Frogn kommune de siste årene har ligget godt under landsgjennomsnittet for frie inntekter per innbygger. Den uventede økningen i skatteinntekter i 2021 som Odden trekker fram, var et nasjonalt fenomen som alle kommuner fikk glede av. Det var et unntak som ikke kan brukes som anslag for framtidig skatteinngang, og det bidro ikke til å løfte Frogn ut av gruppen med lavest inntekt i Norge. Bare 70 kommuner hadde lavere frie inntekter per innbygger enn Frogn i 2021.

I motsetning til hva Odden hevder, er det ingenting som tilsier at kommunens økonomiske handlingsrom vil endre seg nevneverdig med flere innbyggere. Det er ingen lineær sammenheng mellom «antall innbyggere» og «frie inntekter per innbygger». Store kommuner har ikke bedre råd enn små. Odden nevner kun stordriftsfordeler ved flere innbyggere, men han ser helt bort fra stordriftsulempene som opphever disse fordelene. Nasjonal kommunestatistikk viser at inntekter og utgifter med én ny innbygger går omtrent i null. Frogn skiller seg ikke fra andre kommuner på dette området.

Frogn Høyres alternative virkelighetsforståelse og gjentatte, misvisende framstilling av kommuneøkonomien er lite tillitvekkende og et dårlig utgangspunkt for økonomisk styring. Dette handler ikke om partiideologi, men om å forholde seg til foreliggende fakta. Man kan godt være imot eiendomsskatt, men Frogns innbyggere er ikke tjent med politikere som feilinformerer om de økonomiske utfordringene kommunen faktisk står overfor og fremmer løsninger basert på inntekter som ikke eksisterer.