Fredag var det både skolestreik og klimabrøl. Barn, unge og voksne krever tiltak for å redusere klimagassutslipp og ødeleggelse av natur.

Like før sommeren vedtok Frogn kommune en ambisiøs klima- og energiplan. «-Klimakampen handler om vår fremtid» står det sitert på forsiden. Et sitat fra Ungdommens kommunestyre i Frogn.

MDG vil være stemmen som lytter til ungdommen og tar brølet inn i kommunestyresalen.

Den vedtatte planen har gitt oss godt gjennomslag for MDGs politikk. Den har gode målsetninger og en smørbrødliste av over 120 tiltak. Her har vi mål om 60 % klimagassreduksjon innen 2030, fossilfrie bygg- og anleggsplasser, bærekraftig matproduksjon og fossilfritt landbruk, bedre kommunal avfallshåndtering, satsing på sirkulær økonomi og innarbeidede miljømål i kommunens innkjøp.

Den nye planen erstatter en eldre klimaplan, som i realiteten aldri ble fulgt opp. Den gamle planen hadde mange gode tiltak, og har vært vedlagt den årlige budsjettbehandlingen i alle de fire år MDG har vært i kommunestyret. Likevel har gode forslag blitt nedstemt av flertallet. Ordfører har ikke satt klima- og miljøsaker på dagsordenen, og flertallets mangel på egne forslag fremstår som underlig, all den tid partiprogrammene løfter klima som et viktig tema. Det omfattende arbeidet med kommunens melding om klima og energi ble en begrunnelse og unnskyldning for å ikke handle nå.

Eksempel på nedstemte forslag fra MDG har vært; at gående og syklende skal prioriteres i plan- og trafikksikkerhetsarbeidet, at det skal settes krav til bruk av solceller på taket ved reguleringen av de nye boligene på Grande, at kommunen skal tilby veiledning for boligsameier som ønsker infrastruktur for lading av elbiler, at vi får en bærekraftsrapport sammen med den økonomiske rapporteringen, at det etableres en markagrense, at bygging av ny fylkesvei 156 skal miljøsertifiseres, at det skal serveres bærekraftig mat i kommunens kantiner, og sist men ikke minst at det opprettes et miljø- og klimafond som kan få fart på de over 70 tiltakene som har ventet på gjennomføring i kommunens gamle klima- og energiplan.

Det siste er svært viktig for MDG.

For at planer skal bli til virkelighet og gi resultater kreves det politikere som er villige til å prioritere og følge opp. MDG har ikke programfestet veldig mange enkelttiltak, fordi vi vet at det nå ligger 120 gode tiltak som vi må gå systematisk til verks for å prioritere, finansiere, forankre, gjennomføre og evaluere. Vi vil fortsette å sette klima og miljø først. For de grønne løsningene finnes, og vi kan ikke lenger nedprioritere klima og miljø når interesser settes opp mot hverandre.

Den første testen på vilje til handling fra de andre partiene er å se utbyggingen på Kolstad i et natur- og klimaperspektiv. MDG er klar på at et vedtak om å gjennomføre utbyggingen av Kolstad i praksis er et vedtak om å ikke følge klima- og energiplanen.

Nå må innbyggerne stemme frem politikere som vil gå fra plan og fine ord til handling, og har en visjon om at det faktisk er mulig å gjøre noe med vår tids største utfordring!

Som Greta Thunberg sier “det vi trenger mer enn håp, er handling. For når vi begynner å handle finnes det håp overalt”.