Miljøpartiet De Grønne mener i likhet med Venstre at Frogn kommune står i en krevende økonomisk situasjon. Det er merkelig at Høyre nå prøver å skyve dette under teppet.

Sigbjørn Odden (H) skriver i Amta at Frogn riktig nok hadde et årlig overskudd rundt 20 millioner i perioden 2012–2017. Dette er i tråd med de forventningene staten stiller til at kommunene skal styre mot et netto driftsresultat rundt 1,75 prosent av driftsbudsjettet hvert år. Men i 2018 krympet ble overskuddet bare en million kroner, noe som bare utgjør 0,1 prosent av driftsbudsjettet.

For å øke overskuddet for budsjettåret 2019 foreslo rådmannen en rekke kutt i oppvekst- og omsorgstjenestene. Høyre og Arbeiderpartiet ble seg imellom enige om å unngå de fleste av disse kuttene, samtidig som en rekke mer eller mindre gode formål ble tilgodesett. Resultatet er et budsjett der vi styrer mot et overskudd på 3 millioner.

I årene som kommer må Frogn kommune gjøre store investeringer i mange nye omsorgsboliger. Dette skal bare delvis finansieres av kommunen, men for hvert kommunalt bygg som bygges eller pusses opp, kommer det nye store kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. Kompliserte bygninger som Bølgen og Smia vil medføre store kostnader i årene som kommer.

Frogn kommune skal gjennom omfattende digitaliseringsprosesser i skolen, eldreomsorgen og byggesaksbehandlingen. Formålet med disse prosessene er i all hovedsak å øke produktiviteten og styrke kvaliteten i arbeidet. Det skal bli mer tid til å lytte og fatte gode beslutninger. Det blir feil å tro at dette vil føre til færre årsverk eller lavere lønnskostnader slik Høyre nå gjør.

MDG foreslo å bevilge 5 millioner kroner over driftsbudsjettet for 2019 for å redusere klimautslipp i Frogn kommune. Dette gjorde vi på bekostning av en rekke gode forslag i budsjettene til H/Ap, V og SV, samt en styring mot tilnærmet null overskudd i 2019. Vårt forslag ble nedstemt og vi mangler nå finansiering av en rekke klima- og miljøtiltak som vi forventer kommer ut av arbeidet i kommunestyrets komité for klima og energi.

I årene som kommer vil det bli svært vanskelig å få kommunen til å gå med overskudd og samtidig opprettholde tjenestetilbudet, tilgodese gode formål, realisere klimatiltak og drifte en lang rekke nye bygninger i Frogn. MDG har ingen umiddelbar løsning og ser at høsten valg og påfølgende budsjettdebatt vil kreve vanskelige avveininger som vi har sluppet unna så langt. Vi mener det bør bekymre velgerne i Frogn at flertallet ikke synes villige til å sikre inntekter til stigende utgifter. Høyre må bli med på kutt i tjenestetilbud og støtte til en rekke gode formål i årene som kommer. Hvis ikke kommer Finansministeren med klar beskjed om å øke inntektene med skatt på fast eiendom – selv i Frogn kommune.