DRØBAK: Alle interesserte er velkomne til å delta på seminaret som arrangeres 26. april.

– Den nylig vedtatte områdereguleringen/verneplanen peker ut enkelte områder i sentrum til bebyggelse og anlegg med sentrumsformål (BA) for byreparasjon og utvikling. I disse områdene kan det skje noe endring innenfor tålegrensen for bevaring av kulturmiljøet sett som helhet, som skal «styrke Drøbaks historiske særpreg, framheve og videreføre det», forklarer Morten Tvedt og Ruth Kjærsti Raanaas i Verneforeningen.

Muligheter for tolkninger

De innrømmer at mange sikkert lurer på hva dette betyr.

– Siden tolkningsrommet kan være stort om vi ikke konkretiserer dette nærmere har Riksantikvaren utarbeidet en bystrategi for by- og stedsutvikling, som inneholder anbefalinger. Her blir byreparasjon definert som rekonstruksjon, tilbakeføring for å ivareta eksisterende bygninger som er bygget kraftig om, og for nye bygninger snakker vi om å videreføre den lokale, historiske byggeskikken, kulturmiljøets egenart og opplevelsesverdi.

– I henhold til dette bør ansvarlige søkere alltid starte med å finne stedets identitet og særpreg, slik at dette forsterkes/fremheves gjennom byreparasjon. På seminaret, vil vi benytter nedre del av Storgata som case og utgangspunkt for ideutveksling/ diskusjon. Men vi vil ikke gå inn på detaljerte forslag til løsninger for de enkelte adresser.

På viktig liste

De to viser til at Gamle Drøbak er oppført i Riksantikvarens NB! Register over kulturmiljø av nasjonal interesse.

– Endringer i byen er derfor ikke kun et lokalt anliggende. Registeret inneholder blant annet veiledning for plan- og byggesaker for å sikre regional og nasjonal medbestemmelse Viken fylkeskommune uttaler seg også i alle slike saker, og er innsigelsesmyndighet i plansaker. I Gamle Drøbak har vi altså egen reguleringsplan, som tidligere het «Antikvarisk spesialområde – bevaring», og som nå heter områderegulering for Gamle Drøbak, og som har fått et mer differensiert sett med bestemmelser og hensynssoner som skal følges.

Morten Tvedt og Ruth Kjærsti Raanaas er fornøyd med kompetansen de har fått med seg til seminaret 26. april.

– Våre interessefeller i Fylkeskommunens avdeling for kulturarv skal orientere om Riksantikvarens bystrategi, og byantikvaren i Frogn orienterer om Verneplanens bestemmelser. Videre har vi invitert et av de lokale arkitektfirmaene i Drøbak som har mye erfaring i området til å fortelle hvordan nye bestemmelser og hensynssoner vil påvirke nye prosjekter i byen. Ikke minst har vi fått med oss professor Erik Langdalen ved Arkitekthøyskolen i Oslo – som leder skolens avdeling for bygningsarv, han skal orienter om begrepet Bevaringsutvikling, sier Raanaas og Tvedt.