Samhandlingsreformen har ført til lengre ventelister både for kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter. I kommunens vedtatte budsjett står det at kommunen har fått statstilskudd til to nye fysioterapistillinger i kommunen. Frogn kommune har altså fjernet en 50 prosent stilling fra det private tilbudet, og overført til det kommunale.


De private klinikkene håndterer en annen gruppe pasienter enn kommunens egen fysioterapitjeneste.


– Vi får de pasientene som har kroniske plager, og de som er sykmeldte på grunn av en skade, sier Morten Aamodt hos Aamodt Fysikalske institutt. Målet er å få dem fort tilbake i jobb, men folk står på venteliste opptil et år, sier han fortvilet.


Føler seg lurt


Gruppen med i alt syv fysioterapeuter representerer både Aamodt Fysikalske institutt og Drøbak tverrfaglige klinikk. Gjennomgangstonen er at de føler seg lurt av rådmannen, og mange pasienter lider.


– Vi møter pasienter som er både sinte og aggressive, sier Grete Weydahl. Det er fortvilende når rådmannen og politikerne har kuttet i tjenesten i stedet for å styrke den.


De forteller at samhandlingsreformen har ført til økt behov for fysioterapi.


– Dette er dårlig samfunnsøkonomi, folk med plager for en forverret helsetilstand av å ikke få behandling, sier Grit Aamodt.


Bra nok

Kommunalsjef i Frogn kommune, Anne Margrete Fletre forklarer kuttet av den halve stillingen med økt behov for kommunal fysioterapi.


– Det er et økt press og økt behov for fysioterapi innen rehabilitering både til barn, voksne og eldre. Vi har derfor økt den totale kommunale fysioterapitjenesten med en 50 prosent stilling. For å få rom til dette så har vi omdisponert ledig 50 prosent privat fysioterapi til 50 prosent kommunal fysioterapeut, forklarer Fletre.


Ifølge tallene ligger Frogn fortsatt høyt når det gjelder privat fysioterapi sammenlignet med de andre kommunene i Follo».


– Frogn kommune har prioritert privat fysioterapi i alle år, med den konsekvens at den kommunale fysioterapitjenesten ikke har økt sine stillinger i de samme årene, sier Fletre.


– Dette har vært både effektivt og hensiktsmessig, mener hun. Med samhandlingsreformen er situasjonen imidlertid nå litt annerledes. Med økt behov for rehabilitering både i institusjon og i hjemmene som følge av raskere utskrivning fra sykehusene var det nødvendig å prioritere den kommunale virksomheten, sier Fletre til Amta.


I tillegg


Amta viser Fletres kommentar til fysioterapeutene, og de svarer.


– Presset har økt minst like mye på den private tjenesten, sier tillitsvalgt Linda Aae Litland.


– Vår venteliste har i løpet av 2012 økt med 100 prosent, og dette er med den 50 prosent stillingen kommunen nå kutter. Vi har helt andre pasienter enn de kommunale, så for oss hjelper det ingenting at de kommunale får en ekstra stilling. Vi vil derfor forvente at vi får ytterligere økning på ventelistene når denne stillingen forsvinner, sier Aae Litland.


Fysioterapeutene mener ikke det er galt av kommunen å styrke den kommunale fysioterapien.


– Men de må ikke kutte av vår tjeneste, den kommunale stillingen må komme i tillegg. Kommunen burde forutsett samhandlingsreformen mye tidligere og søkt ytterligere midler fra Staten, mener Morten Aamodt.