Høyre mener at hensynet til beboerne i Kirkeveien bør veie tungt, og at det ikke er en kommunal oppgave å lagre og knuse steinmasser. Vi vil derfor si nei til at kommunen skal etablere et mellomlager for steinmasser i Kirkeveien.

Det var en stor glede for beboerne langs Kirkeveien da pukkverket ble nedlagt i 1993. De trodde da at dette var en varig beslutning, men nå vil kommunen igjen at tomten skal brukes til å lagre og knuse steinmasser. Dette vil ikke bare medføre mer støy og støv i området, men også til økt trafikk langs en dårlig belyst veistrekning uten gang- og sykkelsti. At arbeidet primært skal skje på dagtid, hjelper lite for beboerne som er pensjonister eller arbeider hjemmefra. Det er derfor åpenbart at gjenåpningen av pukkverket vil svekke både beboernes livskvalitet og verdien på boligene i området. For Høyre er dette et tungtveiende argument mot mellomlageret.

I tillegg er vi i Høyre kritiske til at kommunen selv skal drive anlegget. På Nesodden har vi en privat aktør, Franzefoss, som både kan og vil gjennomføre tjenesten. De har kompetansen som trengs, og mener at de kan gi et tilbud som er mer lønnsomt enn om kommunen selv skal stå for driften. Her kan kommunen dermed både spare kostander og skjerme beboerne. Høyre mener derfor at kommunen bør fortsette samtalene med Franzefoss og få på plass en avtale.

Videre er det viktig for Høyre å redusere klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter, som er en stor utslippskilde i Norge. Både Kirkeveien og Franzefoss’ anlegg ved Midtveien er sentralt plassert i kommunen, og det spiller derfor liten rolle hvilken lokasjon en går for. Det bør imidlertid inkluderes i klimaregnskapet at det mobile anlegget som er tiltenkt på Kirkeveien vil være dieseldrevet, mens anlegget til Franzefoss er elektrisk. Dernest ønsker Franzefoss å få til gjenbruk av rivningsbetong og asfalt. Vi er usikre på om kommunen besitter kompetansen og ressursene til å drive frem slik innovasjon, som vil bidra til ytterligere utslippskutt.

Høyre mener at hensynet til beboerne, kommunens økonomi og klimagassutslipp taler for videre samtaler med Franzefoss. Vi vil derfor motsette oss kommunedirektørens forslag til vedtak i formannskapet og kommunestyret.