Beboeraksjon Nesodden føler at den har vært vellykket og mener selv at deres engasjement har gitt befolkningen et talerør.

– En stor del av Nesoddens befolkning ønsker ikke en så høy utbyggingstakt som planen legger opp til, mener styreleder for Beboeraksjon Nesodden, Ruby Wikstrøm og viser de mange innspill som har kommet inn og viser til at det har kommet mange innspill fra mange personer – lag og velforeninger.

150 boliger per år spredd over hele kommunen

– Spørsmål om hvorfor veksttallet er 150 har kommet fra flere instanser inklusive fylkesmannen, sier styrelederen.

– 150 nye boliger årlig, uten oppad begrensning, begrunnes i at kommunen allerede har gitt byggetillatelser til flere boliger.

Politikerne har lest gjennom alle innspill som har kommet fra lag, foreninger og privatpersoner og dette har allerede ført til endringen i kommuneplanen:
* Skogen bak Vanntårnet skal forbli friområde.

* Grøntkorridoren mellom Skoklefall og Nesoddmarka skal være bred.

* Næringsområde på Munkerud ble redusert i øst. Bløtbunnsområder har fått hensynssoner.

– Nesoddens nye kommuneplan legger opp til bymessig utvikling på Tangen uten en helhetlig områdeplan, hevder Wikstrøm.

Vil ha en ny plan

– Vi mener det er nødvendig å sette tydelige rekkefølgekrav som sikrer at man ikke kan bygge noen nye boliger før tilfredsstillende teknisk og sosial infrastruktur er sikret og etablert.

– Kommunen har full mulighet til å tilsidesette gamle reguleringsplaner gjennom en ny kommuneplan. I en slik ny plan vil vi ta mer hensyn til løfter som enkeltinnbyggere har fått, enn store feltutbyggere som kun tenker profitt.