Jaer valgkrets og Fjellstrand valgkrets foreslås nedlagt. Det er tre hovedgrunner til at dette forslaget må endres.

1. Lite penger å spare.

I 2023 er budsjettet til Nesodden på 1,3 milliarder, og nå skal det spares ved å legge ned 2 valgkretser. Det er ikke fremlagt noen tall på dette, men det må være et av de områdene hvor det er absolutt minst å hente om det skal spares kostnader.

2. Mangelfull utredning.

Avvikling av valglokaler uten analyser som forteller noe om konsekvenser for valgdeltagelsen virker lite ansvarlig. Demokratiet vårt er skjørt, og vi må gjøre hva vi kan for å legge til rette for velgerne slik at det er enkelt å avgi stemme.

Det er litt overraskende at saksfremlegget i denne saken er mer preget av påstander og antagelser enn analyser og fakta. Beslutninger som er egnet til å svekke valgdeltagelsen bør være velfundert og godt utredet før de legges frem for politisk behandling.

Så lenge det er velgere som ønsker å stemme ved å møte i valglokalet på Jaer skole bør vi opprettholde denne muligheten. Vi klarer å bære de kostandene fram til alt blir digitalisert.

3. Grendestrukturen svekkes.

Jaer krets er Nesoddens historie. I denne kretsen har det vært bygdeting, og vi har hatt kirke i 850 år. Valgavviklingen er også en mobilisering av den sterke dugnadsånden og frivilligheten som særpreger Jaer krets. Det er fortsatt nesten 450 stemmer som avgis i Jaer krets, og så lenge velgere møter opp for å avgi stemme bør valglokalet beholdes.

I saksfremlegget skriver kommunen at de vil «oppgradere» kretsene ved å avvikle Fjellstrand og Jaer valgkrets. Både kretsen og vi som bor her er klare for oppgradering, men ikke nedleggelse.