Utbyggingsavtalen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen ble behørig omtalt i Akershus Amtstidende 24. september. Alle opposisjonspartiene til denne avtalen ble intervjuet og fikk sine synspunkter godt fram. Ingen av disse partiene var imponert over avtalen som vil koste Frogn kommune dyrt, og som SV, Venstre og MDG stemmer i mot.

I formannskapsmøte 21.9 ble utbyggingsavtalen mellom Frogn kommune og utbyggerne lagt fram til behandling for første gang der deler av møtet var lukket. MDG, Venstre og SV forsto raskt at Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Senterpartiet ville stemme for utbyggingsavtalen. Derfor var det viktig å få inn en paragraf i avtalen om tiltak for en boligutvikling som ivaretar personer som i dag har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet i Frogn. Det ble nedstemt av Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp.

Sigbjørn Odden fra Høyre fikk et øyeblikks dårlig samvittighet etter avstemningen og kom med en såkalt stemmeforklaring. Det var for sent for SV og MDG å komme med nye forslag nå. Med andre ord, forhandlingene var låst. Hvordan visste han det? Vi visste det ikke – og dermed var det logisk å tenke at utbyggingspartiene har hatt innflytelse på avtalen.

Som tilsvar i Amta til SVs antydning om at høyresiden hadde deltatt i forhandlingene, får Odden god plass til å fortelle verden at SV har dårlig prosessforståelse, og at SV ikke har fulgt med i timen. Og han refererte til tidligere hemmelige møter i formannskapet 22.4 og 27.4 der avtalen hadde blitt diskutert. Det var tydelig at det var i disse møtene jeg skulle ha vært våken.

Møtene 22.4 og 27.4 tok ikke for seg avtalen slik den nå ligger i detalj. Møtene tok for seg utbyggers klager over at kommunen ikke bidro nok for å få en avtale i havn. Forhandlingene med utbygger var låst og formannskapet diskuterte om prosjektet var liv laga..

Dagen etter formannskapsmøtet 27.9 sendte Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet et felles notat til formannskapets medlemmer som oppsummerte diskusjonen i formannskapet 27.9. I notatet gjentok de tre partiene at Høyre måtte med i forhandlingsdelegasjonen om saken gikk videre.

Resultatet av denne diskusjonen var at områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen måtte stilles i bero da kommunen ikke hadde mer å gi utbyggerne for å få avtalen i havn. Det var flere enn meg som trakk et lettelsens sukk etter denne beslutningen. Utbyggingspartiene hadde endelig tatt til vettet.

Saken om å stille områdeplanen i bero ble formelt fulgt opp i møte i Hovedutvalget for miljø- plan- og byggesaker 11. mai ved at utvalget vedtok rådmannens innstilling som lød:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens konklusjon i saksfremlegget og stiller forslag til områdereguleringsplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen i bero.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12

Det samme vedtaket ble gjentatt i kommunestyremøtet 18. mai 2020.

Det var derfor svært mange som trodde at løpet nå var kjørt for utbyggingen av Kolstad-området. Det ble for dyrt for kommunen, det var for mange usikre momenter i utbyggernes argumentasjon for å kunne godta en avtale helt på utbyggers premisser.

Og det var nok da spillet begynte for alvor – igjen bak lukkede dører. Denne gangen med ordføreren som deltaker i forhandlingsdelegasjonen og kanskje Høyre, eller til og med Arbeiderpartiet?

Siden det faktisk har vært kommunikasjon om utbyggingsavtalen mellom Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet noe et felles «hemmelig» notat til formannskapet viser, er det ikke urimelig å mene at disse partiene har hatt innflytelse på utformingen av utbyggingsavtalen slik vi ser den i dag. Jeg kan heller ikke huske at ordføreren eller partiene Høyre og Arbeiderpartiet inviterte andre partier om å bidra med forslag til forhandlingene som må ha funnet sted fra 18. mai og fram til formannskapsmøte 21.9. Å henge med i en prosess som ble styrt av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennom hemmelige forhandlingsmøter, er ikke en prosess som er et demokrati verdig.

Å beskylde SV for ikke å følge med i timen eller ha greie på prosesser, er derfor et spark under beltestedet for å vise at den tradisjonelle maktstrukturen i Frogn kommune bestående av utbyggingspartiene lever i beste velgående.

Oddens spark til SV er også et eksempel på god gammeldags hersketeknikk i en sak som er svært alvorlig for Frogn kommunes økonomi, og som bidrar til et vanvittig tap av natur, plante- og dyreliv,- og rasering av kulturminner helt tilbake til steinalderen. Og helt stikk i strid med sentrale myndigheters sterke anbefalinger om ikke å bygge i Kolstad-området, men prioritere områdeplanen Seiersten – Dyrløkke.