Drøbak: Beboere i området sier til Amta at de ikke husker når det hele startet, men at det er merkelig hvor lenge en slik sak får lov til å pågå før den blir avgjort den ene eller den andre veien.

Stridens kjerne er en car-port og et tilbygg til Badehusgaten 11. Nabokrangel, klager, ankesaker og mange møter har fulgt byggesaken fra 2008. Det har handlet om gesimshøyde, valg av byggematerialer, fasade og plassering.

Huset ligger midt i Drøbaks vernesone. Fylkesmannen har avgjort at kommunen hadde rett til å kreve byggingen stanset for omtrent åtte år siden.

Fortvilet om tidsbruken

Huseier Terje Theien sier til Amta at det har tatt fortvilet lang tid å avklare saken om carporten og det lille tilbygget i Badehusgaten 11.

Ifølge dokumenter Amta har innhentet i saken har det blant annet vært uenighet om hvilke beskjeder kommunen har gitt muntlig før det er framsatt krav om å gjøre ting på en annen måte.

Problemet er at konstruksjonen da var bygget allerede. Kommunen har innrømmet at det er gjort feil i saksgangen for om lag ti år siden, men kommunen har også innført byggestans etter påstand om bygging i strid mot kommunens krav.

 

Måtte få hjelp av advokat

Theien mener at årsaken til at det har gått så mange år i all hovedsak skyldes store forsinkelser i saksbehandlingstiden og stadig nye saksbehandlere som har måttet sette seg inn i en sak som har blitt mer kompleks etter som årene har gått, men han mener at fokuset nå må ligge på å finne en løsning sammen som både kommune og han som eier av eiendommen kan bli enige om.

Han sier at huset har vært eiet av familien siden hans oldefar kjøpte det i 1890, og at hans ønske er at eiendommen vil bli forvaltet av familien i generasjoner som kommer.

Amta spør Theien om han har noen formening om hvor lenge en byggesak skal kunne vare før den en gang må få en slutt?

– Det kan ikke jeg som tiltakshaver svare på, og saken er blitt så komplisert at jeg har søkt hjelp av advokat, sier Theien.

Nytt forslag

– Jeg føler at vi nå er i en god og løsningsorientert dialog. Jeg var i møte med kommunen i februar i fjor. Som avtalt på dette møtet har jeg engasjert en meget dyktig sivilarkitekt med spesialkompetanse innenfor verneverdige bygg. Han har et nytt forslag til løsning som jeg tror i det vesentlige vil tilfredsstille de kravene kommunen har satt, og i mars skal vi i møte med kommunen, sier han.

– Forhåpentlig kommer vi fram til en enighet slik at prosjektet kan sluttføres. Det tror jeg ville vært en fordel for alle parter, avslutter Theien.

– Ulovlig byggverk

– Dette er et ulovlig byggverk. Kommunen har varslet pålegg om retting. Men det skjer ikke noe som helst, sier May Holås.

Hun og ektemannen Arnfinn er nærmeste naboer til det omstridte byggeprosjektet.

 

De peker på mangelfulle tilsyn, ulovlig bygging og at det nå er årevis siden Fylkesmannen var inne og avgjorde at kommunens vedtak er gyldige.

– Det ser ikke ut til at kommunen vil gjøre noe som helst for å sikre at lover, regler og kommunale vedtak har noen betydning, sier Holås.

Setter hardt mot hardt

Amta rettet mange henvendelser muntlig og skriftlig til Frogn kommune om hvilke alternativer som foreligger i en sak av denne typen. Til slutt fikk vi dette skriftlige svaret fra enhetsleder Gro Ravne i Enhet for teknisk drift og forvaltning:

– Hvilke muligheter har huseier rent formelt til å føre saken videre?

– Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Huseier har 08.07.2016 begjært omgjøring av Fylkesmannens vedtak etter fvl. § 35. Dette ble avslått av fylkesmannen 08.11.2016, skriver Ravne.

– Kan kommunen bruke tvangsmidler for å reversere det som er gjort, eller framtvinge at det fullføres innenfor det kommunen mener er tillatt.

– Ja, kommunen har i denne saken varslet pålegg om retting og tvangsmulkt. Jf. pbl. Kapittel 32 «ulovlighetsoppfølging» har kommunen følgende virkemidler:          

  • Pålegg om retting og stans
  • Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning
  • Ileggelse av tvangsmulkt
  • Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
  • Gjennomføre tvangsfullbyrdelse
  • Ilegge overtredelsesgebyr

Videre peker Ravne på flere årsaker til at dette har tatt mange år.

– Byggesaken har tatt lang tid. Dette skyldes flere forhold, blant annet kapasitet til oppfølging hos kommunen, tid hos klageinstans (flere runder) og søkers manglende vilje til å oppfylle opprinnelig rammetillatelse. Når tiltakshaver velger å ikke bygge i samsvar med gitt tillatelse fører dette til stor ressursbruk hos kommunen. Det kan være vanskelig å balansere tidsbruken i kommunen mellom innkommende søknader og ulovlige tiltak. Dessverre ser vi at kommunen her skulle satt inn nok ressurser tidligere slik at saken hadde blitt avsluttet tidligere. Vi tar læring av dette, og vil vektlegge tett oppfølging i byggesaker som skjer innenfor vernesonen, skriver Ravne til Amta.